Річна інформація емітента цінних паперів

Опубликовано в О предприятии

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння

 

 

 

Васильєв О.I.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

06.04.2016

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05409685

4. Місцезнаходження

Миколаївська , Ленiнський, 54028, м. Миколаїв, Космонавтiв, 81

5. Міжміський код, телефон та факс

(0512) 674165 674165

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2016

 

(дата)


2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України

 

06.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.nzsfo.com.ua/ru/

в мережі Інтернет

06.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

"Лiцензiї не отримувались". "До об'єднань пiдприємств не належить". "Iнформацiї про рейтингове агентство немає". "Дивiденти не нараховувались". "Облiгацiї не випускались". "Цiннi папери не випускались".. "Борговi цiннi папери не випускались". "Цiльовi облiгацiї не випускались". «За звiтний перiод емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб». «За звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств». «За звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства». «За звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися». «За звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося». «За звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося». «За звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося». «Випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi». «За звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв». «За звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї». «За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi».

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

15221200000001865

3. Дата проведення державної реєстрації

17.12.1996

4. Територія (область)

Миколаївська

5. Статутний капітал (грн)

14576117.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

114

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.99 Виробництво iнших машин i устаткуваня спецiального призначення, н.в.i.у.

28.39 Виробництво iнших машин i устаткуваня загального призначення, н.в.i.у.

25.61 Оброблення металiв та нанесення покриття на метали

10. Органи управління підприємства

Правлiння: 5 осiб. Очолює Голова правлiння - Васильєв Олександр Iванович, Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав): серiя ЕО №199797 20.08.1996 Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi, Рiк народження - 1966, Освiта - Вища, Керує роботою Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Представляє iнтереси, дiє вiд iменi ПАТ, без довiреностi, в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Секретар правлiння - Долгова Вiкторiя Анатолiївна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 506597 27.02.1998 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження 1976, Освiта Вища, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Члени правлiння: Гречко Вiра Олександрiвна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 141400 09.04.1996 р. Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження 1969, Освiта Вища, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Майгур Анатолiй Володимирович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 428858 27.11.1997 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження 1952, Освiта Середньо-технiчна, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Вартiк Вячеслав Федорович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 557782 09.06.1998 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1957, Освiта-Вища, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Наглядова рада - 3 особи Голова наглядової ради - Волощенко Олександр Юрiйович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕР 355668 09.06.2009 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1964, Освiта-Вища, Керує роботою Наглядової ради. Скликає засiдання. Головує на засiданнях. Здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Заступник голови наглядової ради - Сидорчук Вiталiй Станiславович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 258220 25.12.1996 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1971, Освiта-Вища, Допомагає головi Наглядової ради, а пiд час його вiдсутностi - виконує функцiї Голови. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Секретар наглядової ради - Ганькевич Борис Анатолiйович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 270185 09.01.1997 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1938, Освiта-Вища, Веде дiловодство, книгу протоколiв, iншi документи Наглядової ради. Пiдписує разом з головою або заступником голови, що його замiщує, протоколи засiдань Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Голова ревiзiйної комiсiї - Радченко Володимир Григорович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕК 088879 19.03.1996 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1952, Освiта-Вища,Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Члени ревiзiйної комiсiї: Станiшевська (Кравцова) Марiя Олексiївна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕР 430159 21.10.2011 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1979, Освiта-Вища,Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Маташньов Андрiй Олександрович, Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 142463 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 25.04.1996 р. Рiк народження-1976, Освiта-Вища, Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ Комерцiйний банк «Приватбанк»

2) МФО банку

326610

3) поточний рахунок

26005053212220

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ «УкрСиббанк»

5) МФО банку

341005

6) поточний рахунок

2600903802901

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

11 акцiонерiв - юридичних осiб

-

-- - -

18

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

1320 акцiонерiв - фiзичних осiб

- - -

82

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васильєв Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 199797 20.08.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 Комунара", заступник начальника вiддiлу договорiв. Звiльнений за власним бажанням 2013р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.09.2015 1 рiк

9) Опис

Керує роботою Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Представляє iнтереси, дiє вiд iменi ПАТ, без довiреностi, в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Долгова Вiкторiя Євгенiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 506597 27.06.1998 Заводським РВ ММУ УМВС України в МИколаївськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.05.2013 3 роки

9) Опис

Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волощенко Олександр Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕР 355668 09.06.2009 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаїськiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "МЗМФО", Голова наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2013 3 роки

9) Опис

Керує роботою Наглядової ради. Скликає засiдання. Головує на засiданнях. Здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ганькевич Борис Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 270185 09.01.1997 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1938

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "МЗМФО", начальник вiддiлу стандартизацiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2013 до 10.04.2015 р.

9) Опис

Веде дiловодство, книгу протоколiв, iншi документи Наглядової ради. Пiдписує разом з головою або заступником голови, що його замiщує, протоколи засiдань Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiхтяренко Микола Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 218639 22.10.1996 Заводським РВ ММУ УМВС Українив Мколаївськiй областi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", Голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2015 1 рiк

9) Опис

Веде дiловодство, книгу протоколiв, iншi документи Наглядової ради. Пiдписує разом з головою або заступником голови, що його замiщує, протоколи засiдань Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕК 088879 19.03.1996 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2013 3 роки

9) Опис

Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Станiшевська (Кравцова) Марiя Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕР 430159 21.10.2011 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "МЗМФО" член ревiзiйної комiсiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2013 3 роки

9) Опис

Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидорчук Вiталiй Станiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 258220 25.12.1996 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ТД "ЗФО", технiчний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2013 3 роки

9) Опис

Приймає участь у дiяльностi Наглядової ради, в тому числi у її засiданнях. Здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вартiк Вячеслав Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 557782 09.06.1998 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО" член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.05.2013 3 роки

9) Опис

Приймає участь у роботi Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майгур Анатолiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 428858 27.11.1997 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО" член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.05.2013 3 роки

9) Опис

Приймає участь у роботi Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гречко Вiра Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 141400 09.04.1996 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО" начальник вiддiлу продажу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.11.2014 1,5 роки

9) Опис

Приймає участь у роботi Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маташньов Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 142463 25.04.1996 Ленiнський РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "МЗМФО" член ревiзiйної комiсiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2013 3 роки

9) Опис

Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

1

0.0000

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Радченко Володимир Григорович

 

100

0.00017

100

0

0

0

Член наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

1

0.00000

1

0

0

0

Член правлiння

Майгур Анатолiй Володимирович

 

52517

0.09007

52517

0

0

0

Член наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

15547925

26.66678

15547925

0

0

0

Усього

15600544

26.75

15600544

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Дiхтяренко Микола Григорович

ЕО 218639 22.10.1998 Заводським РВ ММУ УМВС Українив Мколаївськiй областi

15547925

26.66678

15547925

0

0

0

Савченко Сергiй Iгорович

ЕС 161580 01.11.1996 Євпаторiйським МВ ГУ МВС України в Криму

16927753

29.03337

16927753

0

0

0

Волощенко Дмитро Олександрович

ЕР 446990 23.02.2012 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

16927753

29.03337

16927753

0

0

0

Усього

49403431

84.73

49403431

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

10.04.2015

Кворум зборів**

0

Опис

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.

2. Звiт органiв управлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв органiв управлiння Товариства.

3. Затвердження рiчного балансу та Звiту про результати фiнансової дiяльностi Товариства за 2014рiк.

4. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014рiк.

5. Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.


9. Інформація про дивіденди

 

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

На загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення дивiденти не нараховувати

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Киїiв Б. Грунченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01, №795373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.03.2005

Міжміський код та телефон

(044) 2796540

Факс

2791322

Вид діяльності

функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв

Опис

н/д


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Фiнанс-консалтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34531685

Місцезнаходження

01034 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Киїiв Олеся Гончара, 32-А, кв. 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3863

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 2399892

Факс

2399892

Вид діяльності

аудит фiнансової звiтностi

Опис

самостiйно не ведереєстр власних iменних цiнних паперiв


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.04.1999

40/14/1/99

Миколаївське ТУ ДКЦПФР

UA1401521000

Акція проста бездоку-ментарна іменна

Бездокументарні іменні

0.250

58304468

14576117.000

100.00000

0000000

Опис

Акцiї товариства за звiтний перiод на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, не було. Додаткових емiсiй у звiтному перiодi не було. Акцiї товариства за звiтний перiод на фондової бiржi, торговельно-iнформацiйних системах не торгувались. Викуп власних акцiй Товариством протягом звiтного перiоду не вiдбувався.

 

XI. Опис бізнесу

 

Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання (ПАТ" МЗМФО") - багатопрофiльне машинобудiвне пiдприємство. Концепцiя нашого бiзнесу - це розвиток виробництва, виготовлення мастильного та фiльтручого обладнання, що користується попитом на ринках України, СНД та закордоном. Рiк створення пiдприємства 1873. З 1990 року завод орендне пiдприємство з правом викупу. З 1996 року - вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання".

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання" зареєстроване рiшенням виконкому мiської ради народних депутатiв м. Миколаєва 17.12.1996 року №393/1, затвердженого Наказом ФДМ України вiд 31.10.1996 р. №20-ПП, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО №589879 номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 15221050007001865.Форма власностi - приватна.Органами управлiнняПАТ є загальнi збори, мiж ними - наглядова рада, виконавчим органом є правлiння на чолi з головою правлiння.Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв не маємо.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 91 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 0 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 60 чол. Чисельнiсть осiб, якi працювали на умовах цивiльно-правового договору - 23 чол. Фонд оплати працi за 2012 р. - 5075,0 тис. грн. Фонд оплати працi за 2013 р. - 4600,5 тис. грн. Фонд оплати працi за 2014 р. - 3914,7 тис. грн., за 2015 р. - 3964,4 тис. грн.

 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально-ордерна з обробкою iнформацiї через систему регiстрiв, використовуючи ЕОМ. Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV (зi змiнами та доповненнями). Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими наказами Мiнiстерства фiнансiв України та iншими нормативними документами з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть ПАТ МЗМФО складена вiдповiдно вимогам МСФО №1 "Перше застосування МСФЗ". Визначення та амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв. Основнi засоби вiдображення в облiку за справедливою вартiстю (реальною ринковою вартiстю), як вимагають МСБО.

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з його господарською дiяльнiстю.

Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi МСБО №16 "Основнi засоби" прямолiнейним методом з 2011р. згiдно зi встановленим строком корисного використання основних засобiв. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикатами, а також паливо, запаснi частини, незавершене вирбництво, тару, готову продукцiю, товари МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод середньозваженої вартостi. Вартiсть незавершеного виробництва складається з витрат на виконання незакiнчених робiт, щодо яких пiдприємством не визнано доходу.Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзованої вартостi, не визнанi активами. Визначення грошових коштiв. Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на розрахункових рахунках.Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент здiйснення операцiї. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображується сумою боргiв за вiдвантаженi товари, роботи та послуги.Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi.Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та надання послуг. Визначення доходу. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Дохiд зменшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцям. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено.

 

Основною продукцiєю пiдрпиємства (73% обсягу виробництва) є виробництво мастильного обладнання, яке використовується в галузях машинобудування та агропромислового комплексу. Обсяг фiльтруючого виробництва складає 26%, яке використовується для комплектацiї тракторiв, комбайнiв, легкових автомобiлiв, вантажiвок та автобусiв.Продукцiя пiдприємства високої якостi i користується попитом. Значна частина реалiзується на ринках близького та далекого зарубiжжя. Експорт у 2010 роцi склав 56%. Керiвництво очiкує, що з часом завдяки рекламним заходам, клiєнти будуть бiльш обiзнаними, попит на продукцiю прiдприємства зростатиме i ринок збуту продукцiї буде розширятися.

 

За останнi п'ять рокiв були вiдчуженi нежитловi об'єкти, якi не використовувалися пiдприємством для господарських цiлей протягом багатьох рокiв, але утримання яких були збитковими для ПАТ. Тому органами ПАТ МЗМФО були прийнятi вiдповiднi рiшення щодо продажу нежитлових об'єктiв з метою покращити фiнансове становище

 

У звiтному роцi не було правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами. Також не було правочинiв мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.

 

ПАТ "МЗМФО" в своєму складi має наступнi виробничi пiдроздiли: 1. Пiдготовка виробництва: - дiлянка технологiчної оснастки; - ливарна дiлянка; - термiчна дiлянка; - дiлянка виготовлення фiльтроелементiв; - дiлянка холодного штампування;- гальванiчна дiлянка; - зборочна-зварювальна дiлянка. 2. Основне виробництво: - дiлянка станцiй i змащувальних систем; - дiлянка живильникiв; - дiлянка виробництва фiльтрiв; - дiлянка станкiв-автоматiв. В пiдроздiлi пiдготовки виробництва маються такi обладнання: ливарнi, преса, електропечi, токарськi, фрезернi, шлiфувальнi, заточнi, iнше. Спецiальнi станки: заточнi спецiальнi, довбальний. Ванни для гальванопокриття. Завантаження зазначеного обладнання в середньому складає - 45%. В основному виробництвi є обладнання: токарськi, фрезернi, шлiфувальнi, резьбонарiзнi, агрегатнi, пiли. Спецiальне обладнання: хонiнгувальнi, зубофрезернi, довбальний, шпоночнофрезерний, зуборiзний, iнше. Завантаження - 30%.Основнi засоби пiдприємства затстарiлi та потребують значних капiталовкладень.

 

За результатами фiнансово-господарскої дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року ПАТ "МЗМФО" отримало збиток в сумi 1197 тис. грн. Однак вказаний показник є меньшим у порiвняннi iз попереднiм 2014 р. - 1827 тис.грн., та 2013р. - 1214,00тис.грн. Такi змiни обумовленi загостренням економiчної кризи, а також зменьшенням рiвня укладення договорiв iз РФ через полiтичну ситуацiю в державi. З метою покращення фiнансового становища пiдприємства i зменшення балансових збиткiв за попереднi роки, продовжують прийматися наступнi заходи: 1. Щомiсячно проводиться аналiз доходiв, витрат i приймаються оперативнi рiшення. 2. З метою зниження витрат на утримання основних фондiв, проводиться робота по пiдготовцi до продажу частини основних фондiв, якi не використовуються у виробництвi. 3. Проводиться скорочення чисельностi за рахунок IТР i допомiжних працiвникiв (середньочисельнiсть штатних працiвникiв на 31.12.2002р. - складав 522 чол., на 31.12.2006р. - 364 чол., на 31.12.2012р. - 143 чол., на 31.12.2013р. - 128 чол., на 31.12.2014р. - 114 чол. та 31.12.2015р. - 91чол. 4. Але саме головний напрямок роботи на 2016 рiк - збiльшення об’ємiв товарного випуску i реалiзацiї продукцiї, пошук нових ринкiв збуту, в тому числi в ЄС, ведення активних переговорiв з потенцiйними контрагентами, збiльшення рентабельностi виробництва.

 

На протязi 2015 року перевiрки податковою iнспекцiєю не проводились.

 

Фiнансування дiяльностi пiдприємства в основному здiйснюється за рахунок власних коштiв. Залежнiсть вiд залученого капiталу (кредити банкiв) незначна. Наступного року планується збiльшити обсяг реалiзацiї. Зменшити енергоємкiсть обладнання, покращити претензiйно-позовну роботу по скороченню дебiторської заборгованостi, скоротити запаси готової продукцiї. Частково скоротити штат, провести ряд заходiв з метою зниження собiвартостi продукцiї. Всi перелiченi заходи позитивно вплинуть на фiнансовий стан пiдприємства

 

З основними споживачами продукцiї укладаються договори на рiк. Укладених та не виконаних контрактiв у пiдприємства не має

 

Перспектива розвитку пiдприємства - зниження собiвартостi i забезпечення якостi продукцiї, що випускається. Для цього необхiдно вирiшити комплекс проблем. Це - вдосконалення структури керування пiдприємством, продовження реструктуризацiї пiдприємства, що передбачає мiнiмiзацiю площ. У 2016 роцi намiчено: - бiльш ефективно планувати використання енергоємного устаткування i пiдвищити персональну вiдповiдальнiсть керiвникiв пiдроздiлiв за її перевитрату; - проводити оптимiзацiю кадрiв з метою приведення кiлькостi персоналу, особливо управничого, до фактично iснуючим об'ємам виробництва; - постiйно вести роботу по зниженню собiвартостi ношої продукцiї; - об'єднати всi побажання замовникiв, процювати над тим, щоб задовольнити їх потреби краще та швидше, нiж це роблять конкуренти; - проведення ремонту виробничих примiщень та обладнання.

 

Розроблена гама станцiй для пластичного мастильного матерiала з номiнальним тиском нагнiтання 16 МПа,номiнальним подаючим об'ємом в один отвод вiд 0,8 до 22,4см.куб/хв i кiлькiстю отводiв вiд 1до 4. Виготовлено дослiдно промисловий зразок. Розширена гама циркулярних мастильних станцiй для ГОКов. Розроблено станцiї С-ЦСМ26 та С-ЦСМ38ю Станция С-ЦСМ26 виготовлена, випробована iвiдгружена замовнику. Розширена гама перекачних агрегатiв типу АПЕ. Розроблено АПЕ 2,0 та АПЕ 6,3. Розроблено мастильний манiпулятор.Успiшно пройшов стендовi випробовання експерементальний зразок. На стадiї розробки живильники двохмагiстральнi з об'ємом подачi в один отвод 40см.куб/цикл. Розробленi , виготовленi i надiсланi заказчику мастильнi системи 2235ССПЕ-А та 2242 ССПЕ-А, 2243 ССПЕ-А.

 

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи в звiтному роцi вiдсутнi.

 

Товариство на протязi тривалого перiоду випускає продукцiю стабiльної номенклатури та високої якостi, конкурентноспроможну на ринку збуту i немає на сьогоднiшнiй час вагомих конкурентiв в межах України. Значна частина реалiзується на ринках близького та далекого зарубiжжя. Кожного року Товариство удосконалює зовнiшньоекономiчнi зв’язки та вiдшукує новi ринки збуту продукцiї, що має позитивний результат у поступовому збiльшеннi експорту щороку.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

31418

30333

0

0

31411

30328

будівлі та споруди

30842

29834

0

0

30842

29834

машини та обладнання

516

466

0

0

516

466

транспортні засоби

25

2

0

0

25

2

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

28

26

0

0

28

26

2. Невиробничого призначення:

7

5

0

0

7

5

будівлі та споруди

7

5

0

0

7

5

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

31418

30333

0

0

31418

30333

Опис

Будiвлi та споруди: первiсна вартiсть (тис. грн.) - 42760; сума нарахованого зносу – 12921; амортизацiя за рiк - 1007. Машини та обладнання: первiсна вартiсть - 8726; сума нарахованого зносу - 8260; амортизацiя за рiк – 49. Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 81; сума нарахованого зносу - 79; амортизацiя за рiк – 2. Iншi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть - 138; сума нарахованого зносу - 112; амортизацiя за рiк – 2. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбувалися за рахунок їх ремонту. Основниi засоби належать емiтенту. Термiни користування основними засобами - до повного зносу чи/або списання. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

29220

30417

Статутний капітал (тис. грн.)

14576

14576

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

14576

14576

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди проводилась вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".

Висновок

Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

87

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2491

X

X

Усього зобов'язань

X

2578

X

X

Опис:

Iнша iнформацiя вiдсутня

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Фiнанс-консалтинг"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

34531685

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 01034 м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32-А, кв. 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3863 28.09.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

3863 166/5 28.09.2006 29.09.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Фiнанс-консалтинг"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

34531685

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 01034 м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32-А, кв. 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3863 28.09.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

3863 166/5 28.09.2006 29.09.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

"Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» (надалi Товариство), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2014 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також iз стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.

Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства було складено управлiнським персоналом iз використанням вимог МСФЗ.

В ходi аудиту було дослiджено облiкову систему Товариства. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом про облiкову полiтику вiд 27 грудня 2013 року № 91. Облiкова Полiтика Товариства встановлена вiдповiдно до вимог МСФЗ/МСБО станом на 31.12.2015р. – на звiтну дату повного комплекту фiнансової звiтностi за МСФЗ/МСБО, та установкам Постiйного комiтету з iнтерпретацiї фiнансової звiтностi.

Основоположнi припущення облiкової полiтики Товариства:

Облiк за методом нарахування - фiнансова звiтнiсть складається за методом нарахування. Згiдно з цим методом, результати операцiй та iнших подiй визнаються за фактом їх здiйснення, а не тодi, коли грошовi кошти або їх еквiваленти отриманi або сплаченi.

Безперервнiсть дiяльностi - дiяльнiсть розглядається як безперервна в досяжному майбутньому i при цьому не iснує нiяких намiрiв чи зобов'язань лiквiдувати або зупинити дiяльнiсть.

Функцiональною валютою ведення облiку та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня."

"Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання рiчної фiнансової звiтностi . Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання рiчної фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:

•розробку, впровадження та застосування внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;

•вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам;

•вiдповiдальнiсть за початковi сальдо на рахунках бухгалтерського i податкового облiку.

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

За фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» i за повноту та достовiрнiсть представленої до перевiрки фiнансової звiтностi за 2015 рiк вiдповiдальне керiвництво Товариства".

"Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики (надалi МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту в Українi, в тому числi МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання Товариством попередньої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.

Ми пiдкреслюємо, що в зв’язку з характером аудиторської перевiрки та iншими властивими аудиторськiй перевiрцi обмеженнями (разом з обмеженнями, властивими будь-якiй системi бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю) iснує неминучий ризик того, що будь-якi викривлення можуть залишитися невиявленими. Крiм того ми застерiгаємо, що наша перевiрка хоч i стосується системи нарахування деяких податкiв, не може вважатися податковою ревiзiєю i має обмеження, якi властивi будь - яким податковим рекомендацiям.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки".

"Ми ознайомились з останньою фiнансовою звiтнiстю та звiтом до неї попереднього аудитора згiдно вимог МСА 510 «Першi завдання з аудиту-залишки на початок перiоду». Попереднiй аудитор висловлює обґрунтовану невпевненiсть що до дiй Товариства в зв’язку з обмеженнями обсягiв перевiрки завдяки яким аудитори не були присутнi на iнвентаризацiї , ми висловлюємо обґрунтовану невпевненiсть що до рiшення керiвництва не здiйснювати переоцiнку необоротних активiв Товариства станом на 31.12.2014р. У зв’язку з обмеженням часу аудитор не мав можливостi наполягати на проведення переоцiнки необоротних активiв Товариства станом на 31.12.2015р.Аудитор не вбачає достатнiм рiвень внутрiшнього контролю".

"На нашу думку, за винятком впливу питання , про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» на 31 грудня 2015 року та його фiнансовi результати за 2015 рiк i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (Рада по МСФЗ) та розмiщенiй на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, а також чинного законодавства та прийнятої облiкової полiтики".

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Нi

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Нi

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Так

Ні


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась


Самооцiнка не проводилась


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено


Комiтетiв не створено


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

 

X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнша iнформацiя вiдсутня


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

укладення договору №АП 15-02/2016 вiд 15.02.2016 р.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 06.04.2016 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Вiдхилень вiд принципiв корпоративного управлiння, визначених у Статутi Товариства, а також Закону України "Про акцiонернi товариства"


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

за ЄДРПОУ

05409685

Територія

 

за КОАТУУ

4810136900

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.99

Середня кількість працівників

114

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

54028 м. Миколаїв, вул. Космонавтiв, 81

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 р.

 


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

1

0

0

первісна вартість

1001

36

36

36

накопичена амортизація

1002

35

36

36

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

31417

30333

30333

первісна вартість

1011

51956

51705

51705

знос

1012

20539

21372

21372

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

31418

30333

30333

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1437

1273

1273

Виробничі запаси

1101

826

847

847

Незавершене виробництво

1102

58

58

58

Готова продукція

1103

553

368

368

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами


1130


224


181


181

з бюджетом

1135

47

18

18

у тому числі з податку на прибуток

1136

46

15

15

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

77

70

70

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

18

73

73

Готівка

1166

3

4

4

Рахунки в банках

1167

15

69

69

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

77

52

52

Усього за розділом II

1195

1880

1667

1667

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

142

142

142

Баланс

1300

33440

32142

32142


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

14576

14576

14576

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

24093

24093

24093

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

8252

9449

9449

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

30417

29220

29220

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

285

344

344

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

285

344

344

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

285

344

344

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:

за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1151

1120

1120

за розрахунками з бюджетом

1620

157

87

87

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

98

109

109

за розрахунками з оплати праці

1630

660

567

567

за одержаними авансами

1635

497

121

121

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

175

574

0

Усього за розділом IІІ

1695

2738

2578

2578

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

33440

32142

32142


Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня

Керівник

Васильєв О.I.

Головний бухгалтер

Васильєв О.I.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

за ЄДРПОУ

05409685

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 12 місяців 2015 р.

 


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

9853

7546

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6048 )

( 4685 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток


2090


3805


2861

збиток

2095