Річна фінансова звітність

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 1 1
первісна вартість 1001 32 36 36
накопичена амортизація 1002 29 35 35
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 32474 31417 31417
первісна вартість 1011 52033 51956 51956
знос 1012 19559 20539 20539
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 32477 31418 31418
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1424 1437 1437
Виробничі запаси 1101 974 826 826
Незавершене виробництво 1102 100 58 58
Готова продукція 1103 350 553 553
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 218 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

133

224

224
з бюджетом 1135 1 47 47
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 46 46
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 50 77 77
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 18 18
Готівка 1166 1 3 3
Рахунки в банках 1167 6 15 15
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 7 77 77
Усього за розділом II 1195 1840 1880 1880
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 149 142 142
Баланс 1300 34466 33440 33440

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14576 14576 14576
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 24093 24093 24093
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6425 8252 8252
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 32244 30417 30417
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 285 285 285
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 285 285 285
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 285 285 285
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1380 1151 1151
за розрахунками з бюджетом 1620 35 157 157
за у тому числі з податку на прибуток 1621 10 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 105 38 38
за розрахунками з оплати праці 1630 244 660 660
за одержаними авансами 1635 28 497 497
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 35 175 175
Усього за розділом IІІ 1695 1937 2738 2738
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 34466 33440 33440

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня
Керівник Васильєв О.I.
Головний бухгалтер Долгова В.А.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання" за ЄДРПОУ 05409685
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7546 11220
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4685 ) ( 6896 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2861

4324
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 193 689
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4068 ) ( 5160 )
Витрати на збут 2150 ( 271 ) ( 596 )
Інші операційні витрати 2180 ( 302 ) ( 379 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 1587 ) ( 1122 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 195 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 1782 ) ( 1122 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 45 91
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 1827 ) ( 1213 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1827 1213

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2263 4959
Витрати на оплату праці 2505 3920 4609
Відрахування на соціальні заходи 2510 1622 1859
Амортизація 2515 1075 1077
Інші операційні витрати 2520 428 432
Разом 2550 9308 12936

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 58304468 58304468
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 58304468 58304468
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня
Керівник Васильєв О.I.
Головний бухгалтер Долгова В.А.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання" за ЄДРПОУ 05409685
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

8898

6967
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 28 33
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 5650
Надходження від повернення авансів 3020 12 12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 21 76
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 3269 5616
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 2871 ) ( 3711 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1637 ) ( 2565 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1120 ) ( 864 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 103 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 408 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 609 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 148 ) ( 3 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 107 91
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 855 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 740 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 115 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8 91
Залишок коштів на початок року 3405 7 98
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 15 7

Примітки iнша iнформаця вiдсутня
Керівник Васильєв Олександр Iванович
Головний бухгалтер Долгова Вiкторiя Анатолiївна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання" за ЄДРПОУ 05409685
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня
Керівник Васильєв Олександр Iванович
Головний бухгалтер Долгова Вiкторiя Анатолiївна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання" за ЄДРПОУ 05409685
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 14576 0 24093 0 6425 0 0 32244
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 14576 0 24093 0 6425 0 0 32244
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1827 0 0 1827
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 1827 0 0 1827
Залишок на кінець року 4300 14576 0 24093 0 8252 0 0 30417

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня
Керівник Васильєв Олександр Iванович
Головний бухгалтер Долгова Вiкторiя Анатолiївна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАПРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА ФIЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ»
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014року
Разом iз звiтом незалежних аудиторiв
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Продовження тексту приміток

1.1.Основа складання звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi iсторичної вартостi., за виключенням необоротних активiв та фiнансових активiв , якi оцiненi за справедливою вартiстю про що пояснюється нижче. Iсторична вартiсть за звичай, визначається за розмiром винагороди , яка надається замiсть активу. Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях («грн.»), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть ТоваристваТовариства складена згiдно до МСФЗ, за рiк, що закiнчився 31.12.2014р. 
Заява про вiдповiднiсть
Пiдприємство, застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (“МСФЗ”), при складаннi звiтностi за рiк , що закiнчився 31.12.2014року.
1.2.Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на звiтну дату. Однак невизначенiсть щодо цих припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi зазнають впливу в майбутньому 
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового року:
Резерв сумнiвної заборгованостi
Пiдприємство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Пiдприємство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Пiдприємство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Пiдприємство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Товариства , є правильними, i що Товариство дотрималось усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були оскарженi регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв можливих незаявлених позовiв не є доцiльним.

1.3.Основнi принципи облiкової полiтики
a) Основнi засоби
У звiтi про фiнансовий стан основнi засоби вiдображаються частково по первiснiй вартостi а частково за переоцiненою вартiстю, яка є справедливою вартiстю на момент переоцiнки за вирахуванням накопиченої в подальшому амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка здiйснюється кожнi три роки з метою достовiрного вiдображення справедливої вартостi.
Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена за справедливою вартiстю згiдно до рiшення комiсiї утвореної на пiдприємствi.
Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Будiвля та обладнання 5 – 80 рокiв
Генеруюче та передавальне обладнання 3 – 50 рокiв
Транспортнi засоби 7 –22 роки
Iншi основнi засоби 5 – 40 рокiв
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в експлуатацiю.
Собiвартiсть основних засобiв також включає витрати, пов’язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення 
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової вартостi над оцiночною поточною вартiстю. Вартiсть ть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу.
b) Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях (“грн.”), що є функцiональною валютою i валютою подання звiтностi Товариства. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються до попереднього звiту про сукупний дохiд згiдно з МСФЗ. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, який дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
с) Нематерiальнi активи придбанi окремо.
Нематерiальнi активи з кiнцевими строками використання облiковуються за вартiстю придбання за виключенням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується лiнiйно на протязi всього строку корисного використання . Очiкуванi строки використання та метод нарахування амортизацiї мають тестуватись на прикiнцi кожного облiкового перiоду , при цьому змiни в оцiнках вiдображаються без перегляду порiвняльних показникiв. Необоротнi активи з невизначеним строком використання не амортизуються та облiковуються за вартiстю придбання, яку зменшено на накопиченi збитки вiд знецiнення 

f) Зменшення корисностi необоротних активiв 
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування на предмет зменшення корисностi Товариство визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/її кориснiсть зменшилась, i його/її вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, чи iншими показниками справедливої вартостi, що є в наявностi.
Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об’єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалася безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається у складi iншого сукупного доходу в сумi, що не перевищує попередньої переоцiнки. 
На кожну звiтну дату Пiдприємство здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або зменшився. За наявностi таких ознак Пiдприємство оцiнює суму вiдшкодування активу або одиницi, що генерує грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторгується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi, не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про суку купнi прибутки , за винятком випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.
g)Фiнансовi iнструменти – первiсне визнання i подальша оцiнка
(i) Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiдприємство визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої вартостi додаються безпосередньо пов’язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на “стандартних умовах”), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Пiдприємство бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть i фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. 
Станом на 31 грудня 2014 р. та 1 сiчня 2014 р. Пiдприємство не класифiкувала жодних фiнансових активiв як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення. 
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв таким чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про прибутки та збитки у складi фiнансових витрат. Збитки внаслiдок зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупний прибуток у складi фiнансових витрат.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають дольовi i борговi цiннi папери. Дольовi iнвестицiї, класифiкованi як наявнi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не були класифiкованi анi як призначенi для торгiвлi, анi як переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Борговi цiннi папери у цiй категорiї - це такi цiннi папери, якi компанiя має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у складi резерву iнвестицiй, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з резерву iнструментiв, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як фiнансовi витрати. 
Пiдприємство оцiнила свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Пiдприємство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Пiдприємство в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому Пiдприємство має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяжному майбутньому або до погашення. Перекласифiкацiя до складу iнструментiв, утримуваних до погашення, дозволяється тiльки в тому випадку, якщо компанiя має можливiсть i має намiр утримувати фiнансовий актив до погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї “наявнi для продажу”, пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi прибутку або збитку протягом решти строку iнвестицiй iз застосуванням ефективної процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових потокiв також амортизується протягом решти строку використання активу iз застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовно, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- Пiдприємство передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без суттєвої затримки за “транзитною” угодою, i або (a) Пiдприємство передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Пiдприємство не передає, але й не залишає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
У разi якщо Пiдприємство передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому анi передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних iз ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi триваючої участi Товариства в цьому активi.
У цьому випадку Пiдприємство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Групою.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути пред’явлена до оплати Пiдприємством.

(ii) Зменшення корисностi фiнансових активiв
Пiдприємство визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу (“випадок виникнення збиткiв”), i такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно визначений. Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Спочатку Пiдприємство визначає, чи iснують об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi розглянутого окремо фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв за кредитом, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна ефективна процентна ставка. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, та сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. Кредити та вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано чи передано Пiдприємству. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується, й таке зниження може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше вiдшкодовується, то фiнансовi витрати у звiтi про прибутки та збитки кредитуються.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Пiдприємство на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об‘єктивних ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об’єктивнi ознаки зменшення корисностi повиннi включати значне або довготривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiй вiдносно вартостi iнвестицiї. “Значущiсть” необхiдно оцiнювати у порiвняннi з первiсною вартiстю iнвестицiї, а “тривалiсть” - у порiвняннi з перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була менша за первiсну вартiсть. При наявностi ознак зменшення корисностi сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж початковою вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, ранiше визнаного у звiтi про прибутки та збитки, вилучається зi складу iншого сукупного доходу та визнається у звiтi про прибутки та збитки. Збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй у капiтал не зменшується через звiт про прибутки та збитки; збiльшення справедливої вартостi цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнається безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за амортизованою вартiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд зменшення корисностi являє собою накопичений збиток, оцiнений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi за цими iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про прибутки та збитки.
Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення об‘єктивно пов‘язане з подiєю, що вiдбулася пiсля первiсного визнання збитку вiд зменшення корисностi у звiтi про прибутки та збитки, збиток вiд зменшення корисностi сторнується через звiт про прибутки та збитки.
(iii) Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя визначає класифiкацiю фiнансового зобов’язання при первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї (для кредитiв та позик).
Фiнансовi зобов’язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань таким чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Процентнi кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а також у процесi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у складi фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки. 
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов’язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення строку погашення вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання визнання первiсного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та збитки.
(iv) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума – поданню у звiтi про фiнансовий стан тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне у цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i одночасно з цим погасити зобов'язання.
(v) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку, визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi методи включають використання нещодавнiх ринкових операцiй, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструменту, аналогiчного за сутнiстю, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
c) Запаси
Первiсна вартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, якi необхiднi для доведення запасiв до їх теперiшнього стану та транспортування до мiсця їх теперiшнього знаходження. 
Собiвартiсть сировини та матерiалiв визначається iз застосуванням методу середньозваженої.
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов’язаних iз доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки. 
d) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських рахунках, готiвковi кошти в касi та короткостроковi депозити зi строком погашення до трьох мiсяцiв.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
e) Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Пiдприємство має теперiшнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов’язанi з забезпеченням, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов’язаних iз певним зобов’язанням, за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
f) Оренда
Визначення наявностi умов оренди в договорi ґрунтується на сутностi договору на дату початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або договiр передбачає право використання активу.
Пiдприємство як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування i зменшенням зобов’язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна ставка на непогашену суму зобов’язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у звiтi про сукупний дохiд.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв: розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає обґрунтованої упевненостi в тому, що до Товариства перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди. 
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд iз використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди. 
Пiдприємство як орендодавець
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi. 
g) Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:

Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом вiдповiдного строку оренди.
h) Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток Товариства розраховується вiдповiдно до українського податкового законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат, вiдображених у податковiй декларацiї Товариства. Починаючи з 1 сiчня 2014 р. ставка податку на прибуток в Українi становила 18% (Примiтка 8). 
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов’язань за усiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, окрiм випадкiв, коли:
• вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є об’єднанням бiзнесу, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
• вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i податкових збиткiв, якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також використовувати невикористанi податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли:
• вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є об’єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
• вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi i асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов’язання, на основi податкових ставок i положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання.

Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
• дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в попередньому звiтi про фiнансовий стан.
1. Доходи 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, доходи включали : основний дохiд вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва, iншi доходи – оренда примiщень, курсови ризницi та iнша реалiзацiя 
2014 р. 2013 р.
Доходи вiд продажу
продукцiї власного виробництва 7546 11220
Iншi доходи 193 689
7739 11909
2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала:
2014 р. 2013 р.
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 2544 1956
Знос та амортизацiя 62 65
Вартiсть сировини та постачання 1644 4427
Iншi 435 448
4685 6896
3. Iншi операцiйнi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали:
2014 р. 2013 р.
Доходи вiд оренди 21
Iншi доходи
Операцiйна курсова рiзниця 123
70 668
193 689

4. Адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали:
2014р 2013 р.
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 2622 3027
Знос та амортизацiя 1032 1012
Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги 27 37
Сировина пальне, енергiя та спожитi послуги 185 532
Iншi витрати 202 552
4068 5160

5. Витрати та збут
За рiк що закiнчився 31.12.2014р. витрати на збут включали:
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 130 571
Витрати на вiдрядження 25


6. Iншi операцiйнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали:
2014р 2013 р.
Нарахованi штрафи та пенi 6 19
Iншi операцiйнi витрати 296 361
302 380
7. Податок на прибуток
За рiк, що закiнчився, податок на прибуток включав:
2014р 2013 р.
Всього витрат з податку на прибуток 45 91
1 сiчня 2011 р. набув чинностi новий Податковий кодекс. Серед iншого, вiн передбачає поетапну змiну ставок податку на прибуток пiдприємств з 25% до 16% протягом 2011-2014 рокiв. Починаючи з 1 сiчня 2014 р., застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становить 18%.

8.Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй , на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу. Кiлькiсть зазначених акцiй у 2014 роцi складала 58 304 468.

Базовий i розводнений дохiд на одну акцiю (грн.) за 2014 рiк збиток
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що використовувалася у розрахунку розмiру доходу на одну акцiю станом на кiнець року, що закiнчився 31 грудня 2014 року, була скоригована на подрiбнення номiналу акцiй. 
Базовий i розводнений дохiд на одну акцiю не вiдрiзняються один вiд одного, так як немає ефекту розводнення на розмiр доходу.

9. Основнi засоби 


Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади,iнвентар (меблi) Незавершене будiвництво Всього
Умовна вартiсть на 1 сiчня 2014 р.
31858
558
28
30

32474
Надходження 15 15
Переведення
Вибуття 3 (3)
Амортизацiйнi вiдрахування 1010 54 3 2 - (1069)
31 грудня 2014 р. 30848 516 25 28 31405

Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1, Пiдприємство обрала вiдображення основних засобiв за справедливою вартiстю на дату початку застосування МСФЗ та використання такої справедливої вартостi як умовної вартостi на цю дату. Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена за справедливою вартiстю згiдно до рiшення комiсiї утвореної на пiдприємствi. Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення. 

10. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня торгова та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Iнша дебiторська заборгованiсть 77 50
11. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2013 р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнi

6
6
Грошовi кошти у касi 1 1
Грошовi кошти в дорозi
7 7
12. Капiтал
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2014 р., зареєстрований статутний капiтал складався з 58 304 468 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу.
Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2014 р., загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу становила 14576 тис. грн. 
13. Торгова кредиторська заборгованiсть 
Оборотна торгова кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2014 р. торгова кредиторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Аванси 497 28
Iнша кредиторська заборгованiсть 1151 1380
1648 1408

14. Iншi податки до сплати
Станом на 31 грудня 2014 р. iншi податки до сплати включали:

. 31 грудня 2014 р. 31 грудня
2013 р.

Iншi податки 91 86
15. Iнша кредиторська заборгованiсть, нарахованi зобов’язання та поточнi забезпечення 
Станом на 31 грудня 2014 р. iнша кредиторська заборгованiсть, нарахованi зобов’язання та поточнi забезпечення включали:

31 грудня 2014 р. 31 грудня
2013 р.

Нарахування заробiтної платнi та оплати працi 660 294
Нарахованi податки за заробiтну плату 98 105
Нарахованi забезпечення на вiдпустку 285 285
1043 684

16. Операцiї зi зв’язаними сторонами.
Пiдприємство не проводило операцiй з пов'язаними особами.
17. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Пiдприємство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. 
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю погашення цих iнструментiв. 
Процентнi позики мають фiксованi процентнi ставки, що вiдображають поточнi умови для аналогiчної заборгованостi. Балансова вартiсть цих боргових зобов’язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано.
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2014 р. Пiдприємство не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, за виключення грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв. 
18. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика 
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть, процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових iнструментiв – забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства. Пiдприємство має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов’язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi Товариства. 
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Пiдприємство не зазнає валютного ризику. Пiдприємство не зазнає процентного ризику, оскiльки процентна ставка за вiдновлювальною кредитною лiнiєю Товариства не має змiнної частини i не прив’язана до будь-якої референтної ставки.
Ризик лiквiдностi
Задачею Товариства є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. 
Пiдприємство аналiзує свої активи та зобов’язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами. 
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов’язань Товариства станом на 31 грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв: 
31 грудня 2014 р. До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього 

Торгова кредиторська заборгованiсть 497 497
Iншi фiнансовi зобов’язання 
497 497
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно наражають Товариство на значну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають торгову дебiторську заборгованiсть, авансовi платежi та iншi оборотнi активи. 
Пiдприємство не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. 
Кредитний ризик Товариства вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво пiдприємство вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. 
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Товариства, якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми зобов’язаннями перед Пiдприємством. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства 
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 р., цiлi, полiтика та процедури Товариства не зазнали змiн. 
Пiдприємство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Компанiя включає до складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть, авансовi платежi, отриманi вiд замовникiв, iншу кредиторську заборгованiсть та нарахованi зобов’язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає власний капiтал. 
31 грудня
2014р. 31 грудня 2013 р.

Поточна торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1151 1377
Авансовi платежi, отриманi вiд замовникiв 497 28
Iнша кредиторська заборгованiсть та нарахованi зобов’язання 915 496
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти 18 7
Чиста заборгованiсть 2581 1894

Всього капiтал 30417 32243
Капiтал i чиста заборгованiсть 32998 34137
Коефiцiєнт платоспроможностi 8% 6%