Висновки ревізійної комісії та аудитора товариства

Аудиторська фірма  «Голв-Аудит»

 

56001 Україна, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 62 тел.0512 -47-87-60, ел.адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Свідоцтво № 0880 про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, видане рішенням АПУ від  26.01.2001г № 98 подовжено рішенням  АПУ від 23.12.2010г. № 224 до 23.12.2015р.

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

 щодо  фінансової  звітності

Публічного  акціонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

станом на 31.12.2012 року

 

Власникам цінних паперів,  керівництву  ПАТ «МЗМФО»

 

Ми провели аудит   повного комплекту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» станом на 31 грудня 2012 р., який додається, що включає:

 • Звіт про фінансовий стан на 31.12.2012 р.;
 • Звіт про  сукупний прибуток за рік, що закінчився 31.12.2012 р.;
 • Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31.12.2012 р.;
 • Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2012 р.;
 • Примітки, що складаються з короткого огляду основних принципів облікової політики, з порівняльною та іншою пояснюючою інформацією, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (далі - Фінансова звітність).

 Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 1.3 основи бухгалтерського обліку, якою є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ), з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи і розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ.

Ця Фінансова звітність є першою фінансовою звітності ПАТ «МЗМФО»  складеною згідно  вимог МСФЗ на 31.12.2012 р.

 

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво ПАТ «МЗМФО» несе відповідальність за підготовку та достовірне подання Фінансової звітності, що додається, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р №996-XIV та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 Це визначає той факт, що основа Фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комплекту фінансової звітності ПАТ «МЗМФО» на 31 грудня 2012 р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал також бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання Фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудиторів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо Фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит  відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. При складанні висновку ми дотримувалися вимог рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про  акціонерні товариства».

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 

Обсяг аудиторської перевірки

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у Звіті про фінансовий стан. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання Фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

 • Аудитор висловлює обґрунтовану невпевненість що до дій Товариства при здійснені переоцінки необоротних активів. Важливим чинником наявності сумнівів аудитора є рішення керівництва не залучати незалежного оцінщика до здійснення переоцінки необоротних активів. В зв’язку з обмеженнями часу проведення перевірки та її обсягу аудитор не мав підстав для сумніву  про необхідність переоцінки та її результати в суттєвих аспектах.
 • Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних основних засобів та запасів станом на 31.12.2012 р. оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами для проведення аудиту фінансової звітності за 2012р. Через характер обліку основних засобів та запасів ми не змо­гли підтвердити кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур. Наші висновки формувалися на підставі даних інвентаризації станом на 31.12.2012р. та даних бухгалтерського обліку
 • Товариство не відображає у фінансовій звітності вплив відстрочених податків.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки»  Фінансова звітність ПАТ «МЗМФО» на 31 грудня 2012 р.: Звіт про фінансовий стан, Звіт про сукупний прибуток, Звіт про зміни в капіталі, Звіт про рух грошових коштів за рік  та Примітки  складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

  Інші питання

Вхідний Звіт про фінансовий станом на 31.12.2010р., 31.12.2011р. перевірявся попереднім аудитором, яким було висловлено умовно-позитивну думку, що призвело до її модифікації з причини не формування резерву сумнівних боргів та особливостей відображення дооцінок минулих періодів .

   ( це  короткий висновок)

 

ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Основні відомості про емітента

 

            Найменування емітента

 

Публічного  акціонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

 

Код ЄДРПОУ

05409685

Юридична адреса і місце знаходження

 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів,81

Дата державної реєстрації

17.12.1996р.

Дата та номер останньої реєстраційної дії, місце проведення реєстраційної дії

 17.05.2012р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР15221050017001865 , виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Дата внесення  останніх змін в засновницькі документи

17.05.2012р.

Основні види діяльності

28.99 – виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.;

28.29 – виробництво інших машин і устаткування  загального  призначення, н.в.і.у.;

25.61 – оброблення металів та нанесення покриття на метали;

25.73 – виробництво інструментів;

46.90 – неспеціалізована  оптова торгівля.

 

 

 

Важливі аспекти облікової політики

            Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).

            Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 01 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».      Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2012 року. Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку  Товариством використовується  спеціальне програмне забезпечення, що в основному автоматизує процес ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Важливі аспекти облікової політики Товариства:

 • до складу основних засобів  відносяться будівлі і споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, меблі, та інші основні засоби з терміном експлуатації більше 365 днів та вартістю більше 2500грн. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Основні засоби відображені в фінансовій звітності частково за історичною  вартістю, а будівлі за переоціненою вартістю.  Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу для всіх основних засобів;
 • при проведенні амортизації проводиться тестування на зменшення корисності. Втрати від зменшення корисності відображаються в звіті про сукупний дохід в інших витратах.
 • амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом;
 • запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації;
 • вибуття запасів проводиться по методу середньозваженої собівартості;
 • нарахування резерву сумнівних боргів проводиться виходячи із платоспроможності окремих дебіторів;
 • витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені;
 • нарахування забезпечень виплат відпусток здійснюється у момент виникнення зобов’язань, тобто щомісяця. В кінці кожного року передбачено проведення інвентаризації невикористаних відпусток та розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проведення коригування  розміру резерву для забезпечення оплати відпусток;

 

Розкриття інформації щодо активів, зобов’язань, капіталу та інших аспектів фінансових звітів Товариства.

Активи

Активи Товариства складаються з  оборотних і необоротних. До складу необоротних активів Товариства входять основні засоби та нематеріальні активи.  До оборотних активів належать грошові кошти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року становить 32,0 тис. грн., знос – 25,0 тис. грн., залишкова вартість – 7,0 тис. грн.

Придбані (створені) основні засоби зараховані на баланс Товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Основні засоби відображені в фінансовій звітності частково за історичною  вартістю, а будівлі заводу – за переоціненою до доцільної вартістю. Проводилось тестування на зменшення корисності об’єкту незавершеного  будівництва, втрати від зменшення корисності складають 4075,00 тис. грн.. Вартість основних засобів станом на 31 грудня 2012 року склала 52159,00 тис. грн., знос 18630,00 тис. грн., залишкова вартість – 33529,00 тис. грн.

Запасами Товариство вважає активи, які утримуються для подальшого перепродажу або перебувають в процесі виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг в умовах звичайної господарської діяльності. Оцінка запасів при надходженні здійснюється за первісною вартістю, при вибутті сировини, матеріалів, напівфабрикатів інших виробничих запасів  за середньозваженим методом.

Запаси на дату балансу відображені за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації:

-          виробничі запаси -  1270,0 тис. грн.;

-          незавершене виробництво – 53,0 тис. грн.;

-          готова продукція – 661,0 тис. грн.;

Визнання і оцінка поточної дебіторської заборгованості здійснюється  до первісній вартості. Резерв сумнівних та безнадійних боргів створюється, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів. На кінець звітного року  резерв сумнівних та безнадійних боргів не формувався в зв’язку з відсутністю поточної  дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та відсутністю сумніву по іншій поточній заборгованості.

Вартість дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2012 року складає: за товари, роботи та послуги за чистою реалізаційною вартістю –  нуль тис. грн., з бюджетом – 5,0 тис. грн., за виданими авансами – 160,0 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 87,0 тис. грн.

Залишок грошових коштів на 31 грудня 2012 року становить 22,0 тис. грн. в національній валюті та 76,0  тис. грн.  в іноземній валюті.

Вартість інших оборотних активів Товариства на дату складання фінансової звітності становить 27,0 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2012 року в балансі Товариства необоротні активи, призначені для продажу, загальною вартістю 149,0 тис. грн.

Зобов’язання

Товариством створені забезпечення на виплату відпусток працівникам. Станом на 31 грудня 2012 року залишок забезпечень  виплат відпусток працівникам становить 285,00 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату складання фінансової звітності становить 1258,0 тис. грн. Поточні зобов’язання  станом на 31 грудня 2012 року становлять:

-           з одержаних авансів – 812,00 тис. грн.;

-         з бюджетом – 28,0 тис. грн.;

-          зі страхування – 33,0 тис. грн.;

-          з оплати праці – 173,0 тис. грн.;

 

У складі поточних зобов’язань прострочена кредиторська заборгованість відсутня

Власний капітал

Сума власного капіталу  відображена у фінансовій звітності  достовірно.  До складу власного капіталу ПАТ « МЗМФО»  станом на 31 грудня 2012 року  входять: статутний капітал в розмірі 14576,0 тис. грн., інший додатковий капітал в розмірі 24093,00 тис. грн.,  нерозподілений  збиток –  5212,0  тис. грн. Резервний капітал Товариством не сформовано.

Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2012 року статутний капітал Товариства становить 14 575 117 грн., розділений на 58 304 468 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які розміщені між акціонерами. Привілейованих акцій немає.

Акції Товариства обліковуються у без документарну форму існування згідно Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  № 29/14/1/11 від 20.05.2011 р., виданого Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  На дату складання фінансової звітності статутний капітал ПАТ«МЗМФО»   сплачено у повному обсязі.

Облік фінансових результатів

Фінансові результати діяльності Товариства, відображені у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня  2012 року, сформовані  із дотриманням положень МСФЗ.

За результатами фінансово-господарської діяльності за рік, що закінчився 31 грудня  2012 року ПАТ«МЗМФО»   отримало  збиток в сумі  6925,00 тис. грн. 

 

Вартість чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року визначена згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485, становить 33457,00тис. грн. і значно перевищує розмір статутного фонду Товариства, що відповідає вимогам статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного Кодексу України.

 

Інша інформація в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невiдповiдностей мiж фінансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та іншою iнформацiєю, що розкривається емітентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо іншої iнформацiї в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». В ході аудиту не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

Особлива інформація

     20.04.2012 року відбулися чергові Загальні збори акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення по затвердження нової редакції Статуту Товариства та нової редакції внутрішніх Положень, а саме: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління.

На час складання аудиторського висновку аудитору не відомо про іншу особливу інформацію щодо подій, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансовий стан ПАТ«МЗМФО».

 

Виконання значних правочинів

            В ході аудиту встановлено, що за рік, що закінчився 31 грудня  2012 року  вчинення значних правочинів (на суму десять і більше відсотків вартості активів Товариства) було пов'язане із проведенням оцінки незавершеного будівництва до справедливої вартості та реалізації. Здійснення таких правочинів проводилося за згодою і схваленням Наглядової ради Товариства.

 

Стан корпоративного управління

            Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

  Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління, Ревізійна комісія.

            Кiлькiсний склад сформованих органів управління Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».   Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами, в Товаристві не створювалось. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

            Система корпоративного управління у Товаристві в основному відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активів, повноти i точності облікової документації та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.     

            Адмiнiстративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження, необхiднi для здійснення повної господарської операції.

            Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звiтностi та включає попередній, первинний (поточний) i подальший контроль.

            Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

            Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювало Правління Товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

 Річні Загальні збори акцiонерiв за минулі три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України.

Органи управління Товариством діють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.

За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, стан корпоративного управління  Товариства вiдповiдає вимогам  Закону України «Про акцiонернi товариства».

 

Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається  на управлінський персонал Товариства.

Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.

У відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитори отримали достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. При отриманні достатньої впевненості аудитори діяли під час проведення аудиторської перевірки у відповідності до принципу професійного скептицизму, розглянув можливість уникнення управлінським персоналом заходів контролю та визнають той факт, що аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контексті ідентифікованого ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».

Основні відомості про аудиторську фірму

  Аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства « Миколаївський завод мастильного  та фільтруючого обладнання» станом на 31грудня 2012р. проведено ПП АФ «ГОЛВ-АУДИТ», яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності  № 0880 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України, терміном чинності до 23.12.2015р.

Юридична адреса фірми: Україна, 54058 м. Миколаїв, вул. Лазурна, буд.16б, к.19

Місце знаходження фірми: : Україна, 54001 м. Миколаїв, вул. Шевченко,буд.62, к.8

Аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Миколаївський завод мастильного  та фільтруючого обладнання» здійснювався на підставі договору №02/01 від 14.01.2013р. Аудит розпочато 01.03.2013р., аудит закінчено 25.03.2013р.

 

 

 

Директор ПП АФ «ГОЛВ-АУДИТ»                                      Л.В.Гонтар

Сертифікат: серія А № 002044  від 03.03.1995р.                                        

 

 

 

Аудитор ПП АФ «ГОЛВ-АУДИТ»                                        А.В.Ісаакян

Сертифікат: серія А № 004076 від 24.12.1999р.  

25 березня 2013р.

м. Миколаїв