Висновки ревізійної комісії та аудитора товариства

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23527046

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 01133 м. Київ, вул. Кутузова, 13

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2158 22.06.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

2158 - 2158 22.06.2001 30.06.2021

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23527046

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 01133 м. Київ, вул. Кутузова, 13

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2158 17.03.2017

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

2158 - 2158 22.06.2001 30.06.2021

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

1. Адресат.
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» i може бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. Основнi вiдомостi про емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» (далi «Товариство») є публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства України 17 грудня 1996 року.
Код за ЄДРПОУ: 05409685
Мiсцезнаходження: Україна, 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтiв,81
Основнi види дiяльностi КВЕД:
28.99 виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.;
28.29 виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.;
25.61 оброблення металiв та нанесення покриття на метали;
25.73 виробництво iнструментiв;
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля.
Вiдповiдальним за фiнансово-господарчу дiяльнiсть у перiодi, що перевiрявся був Голова правлiння Васильєв Олександр Iванович - з 10 вересня 2013 року (призначений на посаду згiдно з рiшенням протоколу № 6/2013 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.09.2013 р. та наказу № 15К вiд 10.09.2013 р., переобрано згiдно з рiшенням протоколу № 6/2014 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.09.2014 р. та рiшенням протоколу № 4/2016 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.09.2016 р.)
3. Опис аудиторської перевiрки.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про господарськi товариства», «Про акцiонернi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» за 2016 рiк є фiнансовою звiтнiстю, у якiй Товариство застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) i при цьому чiтко та беззастережно стверджує в цiй фiнансовiй звiтностi про вiдповiднiсть МСФЗ , включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi «МСБО») i Iнтерпретацiї, виданi Комiтетом по мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.
4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Для проведення аудиту Товариством надано фiнансова звiтнiсть, у якiй Товариство застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) i чiтко та беззастережно стверджує про вiдповiднiсть цiєї звiтностi МСФЗ.
Для проведення аудиту Товариством надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:
Статут.
Баланс станом на 31.12.2016 року;
Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк;
Регiстри бухгалтерського облiку;
Первиннi бухгалтерськi документи.
5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою, описаною в Примiтках. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
6. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
7.Аудиторська думка
7.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань. Одначе, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, який висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi. Також в ходi аудиту ми отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов'язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2016 року, не в повному обсязi, а вибiрково. Крiм цього, ми вважаємо некоректним вiдображення неповернутого на кiнець року овердрафту в сумi 18 тис.грн. в рядку «Рахунки в банках» Балансу з вiд’ємним значенням.
7.2. Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний)
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання», що додається, яка складається з повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у Примiтках концептуальної основи.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016 рiк та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена вiдповiдно до концептуальної основи, описаної в Примiтках, та вiдповiдно до чинних стандартiв, тлумачень та облiкових полiтик, що прийнятi на дату пiдготовки повного пакету фiнансової звiтностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 року i, за винятком впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", вiдображають, у всiх суттєвих аспектах, достовiрно i повнiстю фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання».
В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.

8. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв.
8.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 27 551 тис. рн. Заявлений статутний капiтал становить 14 576 грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв набагато вища за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
8.2 Думка аудиторiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповi¬дальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» а також вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 була проведена перевiрка звiту про корпоративне управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитори отримали достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")
8.3. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства “Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання” здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства.
Протягом 2016 року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада,
Правлiння
Ревiзiйна комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», а саме до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Отже, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування наведенi у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно.
Станом на 31.12.2016 Комiтет з питань аудиту та Служба внутрiшнього аудиту в Товариствi не утворенi. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Головою правлiння.
Розглянувши стан внутрiшнього контролю Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання», ми вважаємо за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Дiючу на пiдприємствi систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною.
8.4. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
9. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплату статутного фонду (капiталу).
Власний капiтал Товариства на 31.12.2016р. складається з зареєстрованого капiталу 14 576 тис. грн., додаткового капiталу 24 093 тис. грн. та непокритого збитку 11 118 тис. грн.
Статутний капiтал на вiдповiдно до установчих документiв становить 14 576 117 грн. Статутний капiтал складає 59 304 468 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. за 1 шт., привiлейних акцiй не має.
Станом на 31.12.2016 статутний фонд Товариства сплачений повнiстю за рахунок та вiдповiдає статутним документам. На момент перевiрки акцiї випущенi в повному обсязi та розподiленi . Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство нових акцiй не випускало. Бухгалтерський облiк сум внескiв до Статутного капiталу вiдображено достовiрно.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
10. Розкриття iнформацiї за видами активiв.
10.1. Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи.
Облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Основнi засоби визнаються на балансi за собiвартiстю, що дорiвнює сумi всiх витрат на придбання з урахуванням знижок.
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2016р. становила 51 306 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався.
Станом на 31.12.2016р. знос основних засобiв становив 22 035 тис. грн., залишкова вартiсть – 29 271 тис. грн.
У 2016 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилась.
10.2. Облiк запасiв та товарно-матерiальних цiнностей.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами МСФЗ 2 «Запаси».
Запаси оцiнювалися за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
При вибуттi у виробництво, на продаж та при iншому вибуттi запаси оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
Станом на 31.12.2016р. вартiсть запасiв становила 1603 тис. грн., в тому числi:
- виробничi запаси – 1212 тис.грн.;
- незавершене виробництво – 131 тис.грн.;
- готова продукцiя – 260 тис.грн.
10.3. Облiк коштiв i розрахункiв
Облiк дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". На базi даних стандартiв було проведено узагальнення iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi та розкритi основнi позицiї.
Станом на 31.12.2016р. дебiторська заборгованiсть за товари,роботи i послуги становила 257 тис.грн., за виданими авансами – 551 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 16 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 87 тис. грн.
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України”, затвердженого постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004 р. зi змiнами та доповненнями.
Залишки грошових коштiв в касi станом на 31.12.2016р. становлять – 2 тис. грн.
Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог Iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi в Українi”, затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 № 22.
Залишки грошових коштiв на розрахунковому рахунку станом на 31.12.2016р. вiдсутнi, проте Товариство вiдобразило в рядку «Рахунки в банках» Балансу вiд’ємне значення неповернутого на кiнець року овердрафту в сумi 18 тис.грн. Таке вiдображення неповернутого овердрафта, на нашу думку, є помилковим, оскiльки кредитове сальдо поточного рахунку, що утворюється за позикою овердрафт, вiдображається на пiдставi виписки банку за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" i вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» вiдображається у статтi "Короткостроковi кредити банкiв" пасиву Балансу .
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016р. становлять 162 тис.грн.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття станом на 31.12.2016р. становлять 142 тис.грн.
10.4. Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
На думку аудитора:
а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи Товариства загальною сумою 32 073 тис. грн. станом на 31.12.2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
б) Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року.
11. Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями
11.1. Довгостроковi зобов'язання
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", якi визначали умови визнання, оцiнки та згортання цих зобов'язань.
Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2016р. становить 453 тис.грн. зобов’язань та вiдображенi в рядку «Довгостроковi забезпечення витрат персоналу».
11.2. Поточнi зобов’язання
Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСБО 19 «Виплати працiвникам», якi визначали умови визнання, оцiнки та згортання цих зобов'язань.
Поточна заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.2016р. становила тис.грн.:
- за товари, роботи, послуги: 1 373;
- з бюджетом: 97;
- зi страхування: 81
- з оплати працi: 373;
- з одержаних авансiв: 1000;
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2016р. становили 1145 тис. грн.
Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за зобов’язаннями.
На думку аудитора:
а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов’язання Товариства загальною сумою 4 522 тис. грн. станом на 31.12.2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
б) Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов’язань та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року.
12. Облiк витрат виробництва та обiгу.
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2016 рiк проводився у вiдповiдностi з Концептуальною основою складання та подання фiнансових звiтiв, МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби".
Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали за рiк:
- адмiнiстративнi витрати –4218 тис. грн.;
- витрати на збут – 297 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 288 тис. грн.;
- iншi витрати – 50 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить 6167 тис.грн.
13. Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку
Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт та послуг на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд", згiдно з яким дохiд визнається тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю.
За звiтний перiод Товариством отриманий чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг у розмiрi 9054 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи становлять 297 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2016 року збиток згiдно даних бухгалтерського облiку становить 1669 тис.грн.
14. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Товариства загалом вiдповiдають вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.
Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу i контролю у Товариства здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову полiтику вiд 29 грудня 2015р., затвердженому керiвником пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть Товариства формується з дотриманням принципiв облiкової полiтики, що застосовувалися при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом 2016 року.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт»
Зареєстроване 10 серпня 1995 року Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
Мiсцезнаходження: вул. Кутузова, буд.13, м.Київ, 01133. Телефон-067-3556677
Свiдоцтво про вклю чення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2158 вiд 22.06.2001 року.
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр б/н вiд 01 березня 2017р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 01 березня 2017 р. – 23 березня 2017р.
Перевiрка здiйснювалась аудитором Озераном Миколою Вiкторовичем (сертифiкат АПУ серiя “А” № 005690 вiд 29 квiтня 2004 року, продовжений рiшенням АПУ №200/2 вiд 26 березня 2009 року до 29 квiтня 2014 року та рiшенням АПУ №291/2 вiд 27 березня 2014 року до 29 квiтня 2019 року), iз залученням консультацiй спецiалiстiв з окремих питань.