Статут товариства

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

Протокол № 1 від 14.04.2017р.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

С Т А Т У Т

 

Публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

(нова редакція)

 

 
 
 
 
 
 

м. Миколаїв

2017 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут (надалі – Статут) визначає порядок створення, діяльності та ліквідації Публічного акціонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» (надалі – «Товариство»). Статут є правовим документом, яким керується Товариство у своїй діяльності, а також у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами.

1.2. Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» (ЄДРПОУ 05409685) є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» (ЄДРПОУ 05409685, місцезнаходженням: 54028, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81), заснованого відповідно до Установчого договору № ВАТ-91 від 10.12.1996 р. шляхом перетворення орендного підприємства «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20.05.1993 р. № 57-93 та Указом Президента України «Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році» від 19.03.1996 р. №194/96, та зареєстрованого Виконавчим комітетом Миколаївської міської Ради від 17.12.1996 р., номер запису про державну реєстрацію 15221200000001865, внаслідок приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» створене та діє згідно із Конституцією України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими чинними актами законодавства України, а також положеннями цього Статуту та внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.4. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Найменування Товариства:

 українською мовою:

 • повне офіційне найменування – Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»;
 • скорочене офіційне найменування – ПАТ «МЗМФО»

 російською мовою:

 • повне офіційне найменування – Публичное акционерное общество «Николаевский завод смазочного и фильтрующего оборудования»;
 • скорочене офіційне найменування –ПАО «НЗСФО»

 За необхідності можуть вживатися також найменування Товариства на інших мовах в автентичному перекладі.

 Повне та скорочене найменування Товариства є рівнозначними. Найменування Товариства вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.5. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.6. Місцезнаходження Товариства – Україна, 54028, Миколаївська область, м. Миколаїв, Інгульський район, вулиця Космонавтів, 81.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, набуває цивільних прав та обов'язків, відкриває рахунки в банках, від свого імені укладає угоди, виступає позивачем та відповідачем у судах, має печатки та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та печатки для окремих видів документів, товарний знак, фірмову емблему, зразки яких затверджуються Наглядовою радою.

2.2. Товариство набуває майнових та особистих немайнових прав, вступає в зобов'язання, виступає в суді, господарському, адміністративному та третейському судах, а також у міжнародних судових органах від свого імені.

2.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 Товариство є власником:

 • майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 • продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 • одержаних доходів;
 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариство, несе Товариство.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству в користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником такого майна.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції,що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.11. Товариство здатне мати такі самі цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

 Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право у порядку, передбаченому цим Статутом, укладати будь-які, не заборонені чинним законодавством, договори, контракти, у тому числі договори купівлі-продажу, найму (оренди), лізингу, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству України.

3.2. Товариство може самостійно продавати, передавати в управління, обмінювати, передавати в найм (оренду) або лізинг юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати та передавати права на них іншими способами, купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

3.3. Товариство може відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валютах, та здійснювати всі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку.

3.4. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери, розміщувати їх в Україні та за її межами. Умови випуску та порядок розміщення акцій, облігацій, інших цінних паперів визначаються відповідно до чинного законодавства України у рішеннях про їх випуск. Товариство має право купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України.

3.5. Товариство може отримувати та користуватися кредитами, позиками та надавати позики та кредити в порядку, що передбачений цим Статутом. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

3.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т. ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб. Створені Товариством господарські товариства, підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами. Товариство може виступати засновником або брати участь в об'єднаннях підприємств, банків, бірж, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах, союзах, асоціаціях і т. п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

 Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту та статутів (положень) філій, представництв та дочірніх підприємств, затверджених Товариством.

3.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

 Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

3.8. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів). Товариство займається реалізацією виробленої продукції, провадити оптову та роздрібну торгівлю, а також торгівлю шляхом відкриття фірмових магазинів.

3.10. З урахуванням вимог чинного законодавства Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

3.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

 Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.13. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3.14. Товариство має право вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству України.

3.15. Товариство в своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про цінні папери, про захист економічної конкуренції та податкового законодавства. Товариство дотримується інших вимог, встановлених законодавством, які є обов'язковими для Товариства у зв'язку зі здійсненням ним своєї господарської діяльності.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максималізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості; формування ринку товарів та послуг  та насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження нових технологій та науково-технічних розробок, зовнішньоекономічних зв'язків, біржової діяльності.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г.;
 • виробництво інших машин та устатковання загального призначення;
 • оброблення та нанесення покриттів на метали;
 • загальні механічні операції;
 • виробництво підіймально-транспортного устаткування;
 • надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
 • виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, створення та експлуатація агропромислових об'єктів по виробництву та переробці зерна, олійних культур, м'яса, молока, птиці, плодоовочевої продукції та іншої продукції тваринництва і рослинництва;
 • виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів;
 • заготівля продукції сільського господарства у населення, колгоспів та радгоспів, підприємств, фермерських, одноосібних підприємств, підприємств і установ сільськогосподарського напрямку та переробних підприємств (у т.ч. готівкою) та реалізація її на договірних умовах;
 • будівництво, будівельно-монтажні роботи;
 • внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським та залізничним транспортом;
 • надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
 • створення та експлуатація станцій або пунктів автосервісу;
 • організація та експлуатація власних автогосподарств та автостоянок;
 • виготовлення, експлуатація, прокат, фірмове та сервісне технічне обслуговування, ремонт, монтаж та налагодження усіх видів будівельної та землерийної техніки, дорожнього транспорту, технічного та побутового обладнання;
 • створення будівельних потужностей та індустрії будівельних матеріалів, вкладення пайових внесків у їх розвиток, об'єднання та розвиток існуючих будівельних потужностей та підприємств будівельної індустрії, оренда діючих будівельних потужностей та виконання будівельних програм;
 • промислово-громадянське будівництво, капітальний ремонт будов та споруд, виробництво будівельних матеріалів, здійснення окремих реставраційних, дизайнерських робіт;
 • придбання, будівництво, оренда та експлуатація виробничих підприємств, підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
 • комунальні та побутові послуги населенню, проведення сантехнічних робіт;
 • виготовлення та монтаж металоконструкцій, ремонт та монтаж інженерних комунікацій;
 • розробка, удосконалення, впровадження передових методів управління виробництвом;
 • науково-технічні дослідження, розробка, втілення, виробництво та реалізація ресурсозберігаючих і безвідходних технологій; проектно-технологічні розробки, проектно-кошторисні, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи;
 • організація та експлуатація готелів;
 • переробка та реалізація вторинної сировини та відходів промислового та сільськогосподарського виробництва;
 • створення торгової мережі, організація та експлуатація підприємств громадського харчування, кафе, барів, ресторанів, готелів, магазинів, кіосків, автозаправних станцій, автогосподарств (з отриманням відповідних дозволів);
 • посередницька діяльність;
 • користування та надання кредитів та гарантій;
 • організація ринків, вистав-продаж, аукціонів, ярмарок, торгів, презентацій, конференцій та ін.;
 • закупівля, заготівля, переробка і реалізація деревини та її відходів, виготовлення та реалізація пиломатеріалів, виробів з деревини, меблів тощо;
 • виробництво та реалізація товарів широкого споживання;
 • випуск продукції виробничо-технічного призначення;
 • брокерська, дилерська та холдингова діяльність;
 • здійснення  операцій в галузі  обміну, реалізації та придбання ліцензій, ноу-хау, інженерингу;
 • маркетинг;
 • виробництво та реалізація продукції народних промислів та ремесел;
 • виготовлення, монтаж, налагодження, сервісне обслуговування засобів зв'язку, телебачення, електронно-механічних та інших пристроїв та обладнання, у т.ч. побутового;
 • організація спортивних, культурно-масових, видовищних, кіноконцертних заходів, організація грошово-речових лотерей, відкриття більярдних, казино, залів гральних автоматів, спортивно-масажних салонів за порядком, встановленим чинним законодавством;
 • художньо-оформлювальні роботи, надання послуг в галузі дизайну;
 • перекладницькі послуги;
 • інформаційна, консалтингова діяльність;
 • відкриття та експлуатація пунктів звуко- і відеозапису; створення та поширення наукових, конструкторських розробок, технологій, винаходів та торгівля ними;
 • організація художніх салонів, демонстраційних залів, проведення конкурсів;
 • редакційна та рекламно-видавнича діяльність;
 • копіювальні послуги, створення копіювальних центрів;
 • розробка, виробництво, реалізація та технічне обслуговування  розмножувальної, поліграфічної, побутової техніки, комп'ютерів та програмних засобів тощо;
 • зовнішньоекономічна діяльність, що здійснюється у відповідності до законодавства України;
 • торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів (з отриманням ліцензії);
 • монтаж, ремонт, і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації (з отриманням ліцензії);
 • надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян (враховуючи законодавчо встановлені обмеження та отримання ліцензії);
 • будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку (з отриманням ліцензії);
 • виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю (з отриманням ліцензії);
 • створення та утримання стрілецьких  тирів, стрільбищ, мисливських   стендів (з отриманням ліцензії);
 • створення та утримання штемпельно-граверних майстерень (з отриманням ліцензії);
 • виготовлення печаток та штампів (з отриманням ліцензії);
 • виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації (з отриманням ліцензії);
 • діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг (з отриманням ліцензії);
 • виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (з отриманням ліцензії);
 • створення, придбання та використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, які не мають виходу на мережу загального користування) (з отриманням ліцензії);
 • збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів (з отриманням ліцензії);
 • діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ (з отриманням ліцензії);
 • надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво та працевлаштуванні на роботу, у тому числі за кордоном (з отриманням ліцензії);
 • здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малятка, дитячим будинкам, будинкам престарілих;
 • здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;
 • самостійно визначати ціни і тарифи на послуги, що надаються, та на вироблену продукцію;
 • пошук (розвідка) корисних копалин;
 • виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 • виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 • виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
 • видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
 • видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 • виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 • виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
 • виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 • розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
 • розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення  криптосистем   і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
 • розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 • розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
 • виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
 • транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
 • постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
 • зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
 • централізоване водопостачання та водовідведення;
 • розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв,   космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
 • культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 • проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
 • медична практика;
 • переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів; .
 • ветеринарна практика;
 • організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор;
 • будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
 • надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
 • надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
 • надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
 • заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 • збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
 • операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
 • проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
 • проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
 • надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
 • виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
 • виконання авіаційно-хімічних робіт;
 • пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів; ,
 • туроператорська та турагентська діяльність;
 • фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:
 • організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
 • діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
 • діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 • посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 • проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 • проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем;
 • діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 • посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника:
 • виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 • експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 • виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
 • оптова торгівля насінням;
 • виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 • проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 • професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
 • розроблення проектів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток;
 • діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 • діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів;
 • діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів;
 • розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів .до неї;
 • виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 • діяльність, пов'язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію;
 • виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму;
 • розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах;
 • інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством.

4.3. Діяльність Товариства, здійснення якої потребує наявності відповідної ліцензії, патенту або іншого дозволу відповідно до чинного законодавства України, здійснюється тільки після отримання у встановленому порядку такої ліцензії, патенту або дозволу.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство самостійно здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій у відповідності з чинним законодавством України. При цьому Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

5.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство керується Господарським Кодексом України, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами.

5.3.  У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод.

5.4. Для здійснення розрахунків та з метою збереження валютних коштів Товариство відкриває в банківських установах валютні рахунки на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України,

5.5. Валютна виручка зараховується на валютні рахунки Товариства і використовується ним самостійно з урахуванням вимог законодавства України.

5.6. Товариство має право одержувати в іноземних фінансових установах та від інших закордонних партнерів валютні кредити на договірній основі. При цьому умови кредитного договору не можуть суперечити чинному законодавству України.

6. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал Товариства.

Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 14 576 117,00 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят шість тисяч сто сімнадцять гривень 00 копійок) гривень (надалі – «статутний капітал»), поділений на 58 304 468 (п'ятдесят вісім мільйонів триста чотири тисячі чотириста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна, що становить 100 відсотків статутного капіталу.

Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

 Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статутом акціонерного товариства може бути передбачено створення спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Порядок формування та використання такого фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. Збільшення статутного капіталу

1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

5. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 цього Закону, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

6.3. Зменшення статутного капіталу

1. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

6.4. Анулювання акцій

1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.5. Консолідація та дроблення акцій

1. Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

2. Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Резервний капітал

1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства.

 

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

7.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.4. Емісія цінних паперів.

7.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

7.4.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

7.4.3. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4.4.Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

7.5. Ціна акцій.

7.5.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

7.5.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.6. Оплата цінних паперів.

7.6.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

7.6.2. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.6.3. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.6.4. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

7.6.5. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому підпунктом 7.6.4. статті 7 даного Статуту для оцінки майна.

7.6.6. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.6.7. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.6.8. Якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, такий акціонер має право отримати лише оплачену частину акцій.

7.7. Особливості обігу цінних паперів Товариства.

7.7.1. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

7.7.2. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

7.7.3. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.7.4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.8. Права акціонерів - власників простих акцій.

7.8.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

7.8.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.8.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.9. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

7.9.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.9.2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

7.9.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

7.9.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.10. Обов'язки акціонерів

7.10.1 Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.10.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок виплати дивідендів

8.1.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.1.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.1.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.1.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.1.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

8.1.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

8.1.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.1.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення даним особам простих листів поштою. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.

8.1.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.1.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.2. Обмеження на виплату дивідендів.

8.2.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.2.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до пункту 10.25. статті 10 даного Статуту.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Товариство має наступні органи управління:

- Загальні збори Товариства – вищий орган Товариства;

- Наглядова рада Товариства – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління;

- Правління Товариства - виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені частинами 11, 12 і 23 підпункту 10.7.2. статті 10 даного Статуту.

10.4. До порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені частинами 16 та 17 підпункту 10.7.2. статті 10 даного Статуту.

10.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.7. Компетенція Загальних зборів.

10.7.1.Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.7.2.До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства (затвердження нової редакції Статуту);

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених пунктом 10.25. статті 10 даного Статуту;

14) затвердження розміру річних дивідендів;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

18) обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

20) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

10.7.3.Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.8. Право на участь у Загальних зборах.

10.8.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства.

10.8.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України.

10.8.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.8.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.9.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.9.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог підпункту 10.9.3. статті 10 даного Статуту) особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення поштою простих листів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.9.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не 10 пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктом 10.9.4. статті 10 даного Статуту.

10.9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

7) місце для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (за місцезнаходженням Товариства, включаючи номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

10.9.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

10.10. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.10.1.Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

10.10.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 10.25 статті 10 даного Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

10.10.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.11. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів.

10.11.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

10.11.2. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.12.Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів

10.12.1.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.12.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 10.12 даного Статуту.

10.12.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.12.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:  недотримання акціонерами строку, встановленого підпунктом 10.12.1. статті 10 даног Статуту;  неповноти даних, передбачених підпунктом 10.12.4. статті 10 даного Статуту.

10.12.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.12.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає поштою простими листами акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

10.12.9.Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.12.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.13 .Представництво акціонерів

10.13.1.Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

10.13.2.Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.13.3.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

10.13.4.Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

10.13.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

10.13.6.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

10.13.7.Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

10.13.8.Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.14.Порядок проведення Загальних зборів.

10.14.1.Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», даним Статутом та рішеннями Загальних зборів.

10.14.2.Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.14.3.Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 12 призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.14.4.Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

10.14.5.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.14.6.Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

10.14.7.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

10.14.8.Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.14.9.До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.14.10.У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.14.11.Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.14.12.Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.14.13.Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. Секретар Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або обирається Загальними зборами

10.14.14.Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.15. Кворум Загальних зборів.

10.15.1.Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.15.2.Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.16. Порядок прийняття рішень загальними зборами

10.16.1.Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.16.2.Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.16.3.Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.16.4.Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.16.5.При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.16.6.Рішення Загальних зборів з питань, передбачених частинами 2 - 7, 22 підпункту 10.7.2 статті 10 даного Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.16.7.Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.16.8.У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.16.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.17.Спосіб голосування.

10.17.1.Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

10.17.2.Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

10.17.3.У разі проведення голосування з питань обрання Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.17.4.Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.17.5.Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.17.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)

10.17.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав не враховуються під час підрахунку голосів

10.18.Лічильна комісія.

10.18.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

10.18.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії

10.19.Протокол про підсумки голосування.

10.19.1. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються лічильною комісією після підрахунку голосів за результатами голосування з питань порядку денного Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування може містити підсумки голосування з одного або декількох питань порядку денного. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи

10.19.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.19.3.Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства. Акціонери можуть також ознайомитись з підсумками голосування за місцезнаходженням Товариства.

10.19.4.Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.19.5.Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.20.Протокол Загальних зборів.

10.20.1.Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.20.2.До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3)загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4)загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11)підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.20.3.Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

10.21.Позачергові Загальні збори.

10.21.1.Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Голови правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства.

10.21.2.Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Голові правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.21.3.Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.21.4.Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:  якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;  неповноти даних, передбачених підпунктом 10.21.2. статті 10 даного Статуту.

10.21.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.21.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.21.7. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.21.8.Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» . У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.21.9.Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у підпункті 10.21.8 статті 10 даного Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.21.10.У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого Товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні 16 товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

10.21.11.Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.22. Значний правочин.

10.22.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі не прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

10.22.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

10.22.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.22.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.22.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

10.23.Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.

10.23.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викуповуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

10.23.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

10.23.3. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

10.23.4. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

10.23.5. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з 17 моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.

10.24. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

10.24.1. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 10.25. статті 10 даного Статуту.

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

10.24.2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

10.25. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

10.25.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

2-1) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

3) зміну розміру статутного капіталу.

10.25.2. Товариство у випадках, передбачених підпунктом 10.25.1. статті 10 даного Статуту зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

10.25.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.26.Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

10.26.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством. Договір Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:

1) ціни викупу акцій;

2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;

4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).

10.26.2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

10.26.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

 

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Створення Наглядової ради Товариства.

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної даним Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

11.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

11.2.Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;

9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови та члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

24)для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів рішенням Наглядової ради формується та затверджується Президія та Секретар Загальних зборів акціонерів. Голова Президії є Головою Загальних зборів.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1.Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3.2.Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

11.3.3.До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

11.3.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.3.5. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Вимоги даного пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

11.3.7.Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.3.8.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.9. Кількісний склад членів Наглядової ради Товариства становить 5 (п’ять) осіб.

11.3.10.Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

11.3.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

11.3.12. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.4. Голова Наглядової ради.

11.4.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

11.4.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

11.4.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

Повноваження щодо відкриття Загальних зборів та організації роботи секретаря, може також здійснювати член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради Товариства.

11.4.4. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Голови Правління.

11.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

11.5.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

11.5.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.5.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.9. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11.Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства.

У разі відсутності Голови Наглядової ради, Протокол засідання Наглядової ради підписує член Наглядової ради, обраний Головуючим на засіданні Наглядової ради.

11.5.12. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

11.5.13. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.6. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

11.6.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

11.6.2. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

11.6.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.6.4. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

11.7.5. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11.8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.8.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.8.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

11.8.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.8.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12. ПРАВЛІННЯ

12.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

 Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

12.2. Правління:

12.2.1. Готує та подає на затвердження Наглядовій раді проект стратегічного плану розвитку Товариства, готує оперативні плани роботи та контролює їх виконання, готує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові).

12.2.2. Розробляє річний бюджет Товариства і подає його на погодження Наглядовою радою, розробляє у разі необхідності піврічні та квартальні бюджети Товариства.

12.2.3. Складає та надає на погодження Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

12.2.4. Організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

12.2.5. На своїх засіданнях попередньо розглядає питання, що належать до компетенції Загальних зборів, готує ці питання для попереднього розгляду Наглядовою радою та/ або Загальними зборами.

12.2.6. Вирішує питання організаційного забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

12.2.7. Готує та затверджує акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення Товариством господарської діяльності, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2.8. Щоквартально готує звіти Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

12.2.9. Визначає засади оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

12.2.10. Визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони.

12.2.11. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2.12. Вирішує інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

12.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

12.4. Кількісний склад Правління складає 5 (п'ять) осіб. До складу Правління входять Голова Правління та 4 (чотири) його заступника (апарат).

 Голова Правління призначається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки з правом продовження повноважень на новий термін.

 Члени Правління затверджуються Наглядовою радою за поданням Голови Правління. У разі, якщо голова Правління протягом одного місяця з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад членів Правління Товариства, Наглядова рада самостійно приймає рішення з цього питання.

 Голова та члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

 Строк повноважень голови Правління починається з моменту його призначення Наглядовою радою, а саме, оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради. Строк повноважень членів Правління починається з моменту їх затвердження Наглядовою радою на відповідному засіданні Наглядової ради.

12.5. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління та/ або членів Правління Товариства з наступних підстав:

 • за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
 • у разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
 • у випадку, якщо діяльність голови Правління та/ або члена Правління та її результати переконливо свідчать про особисту (професійну або іншу) невідповідність посадової особи займаній посаді;
 • у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління Товариства;
 • у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.6. З головою та членами Правління укладаються контракти, яким визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначені контракти обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Тексти зазначених контрактів попередньо затверджуються Наглядовою радою і підписуються від імені Товариство головою Наглядової ради.

12.7. До компетенції голови Правління належить:

12.7.1. Керування поточними справами Товариства і виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, представництво Товариства в його відносинах з іншими юридичними особами, установами, підприємствами, організаціями, державними та іншими органами і організаціями, як на території Україні, так і за кордоном, ведення переговорів та укладання правочинів (угод, контрактів, попередніх договорів, договорів купівлі-продажу, міни, дарування) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, визначених Статутом), видання наказів та інших розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, які є обов’язковими для працівників Товариства;

12.7.2. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

12.7.3. Затвердження організаційної структури, положень про структурні підрозділи, штатного розпису, показників та проектно-кошторисні документації Товариства;

12.7.4. Встановлення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги, що надаються Товариством;

12.7.5. Прийняття рішення щодо одержання кредитів, іпотеки, застав (з попереднім узгодженням з Наглядовою радою);

12.7.6. Затвердження інструкцій, видача довіреностей та інших документів з питань діяльності Товариства за винятком таких, що віднесені до компетенції інших органів управління;

12.7.7. Відкриття та закриття поточних, валютних та інших рахунків в установах банків;

12.7.8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

12.7.9. Надання згоди на списання майна Товариства;

12.7.10. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом), визначення умови та фонду оплати праці працівників Товариства, їх посадових окладів, застосовування до них заходів матеріального стимулювання, встановлення розмірів та строків преміювання працівників, а також застосовування до них заходів дисциплінарного стягнення;

12.7.11. Визначення (конкретизування) сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

 Визначення (конкретизування) сфери компетенції, прав і відповідальності членів Правління Товариства;

12.7.12. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

12.7.13. Затвердження режиму праці та відпочинку працівників Товариства, правил внутрішнього розпорядку;

12.7.14. Розробка та подання на розгляд профспілкової організації або трудового колективу Товариства проекту колективного договору, підписання його від імені Правління, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

12.7.15. Вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

12.7.16. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства (за погодженням з Наглядовою радою) приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т. ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

12.7.17. Подає на погодження Наглядовою радою пропозиції щодо персонального складу Правління.

12.7.18. Розподіляє обов’язки між членами Правління.

12.8. Голова Правління має право без довіреності вчиняти дії від імені Товариства. Голова Правління самостійно, відповідно до своєї компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджається рухомим майном та грошовими коштами Товариства, укладає будь-які угоди, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, дарування, позики, оренди, застави та інші з урахуванням обмежень визначених цим Статутом.

 Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління з Наглядової радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

12.9. Голова Правління організовує роботу Правління, у разі виникнення необхідності прийняття колегіальних рішень скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

12.10. Порядок скликання та проведення засідань Правління, ведення протоколів, детальний порядок призначення та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, інші питання їх діяльності встановлюються Положенням про Правління – внутрішнім нормативним документом Товариства.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

13.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

13.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.1.3. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення річних Загальних зборів.

13.1.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

1) член Наглядової ради;

2) голова правління;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

13.1.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.1.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.1.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.1.8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

13.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

14.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства – Загальних зборів. Установчим документом Товариства є Статут.

15.2. Рішення Загальних зборів щодо внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та інших актів законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

ПІДПИС:

Від імені акціонерів за дорученням загальних зборів (протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017року)

ГоловаЗагальних зборів акціонерів

ПАТ «Миколаївський завод мастильного

та фільтруючого обладнання»   __________________________________________ Ткачук Олег Миколайович

 

 

СекретарЗагальних зборів акціонерів

ПАТ «Миколаївський завод мастильного

та фільтруючого обладнання»   __________________________________________ Родіонова Вікторія Євгенівна