Статут товариства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут (надалі – Статут) визначає порядок створення, діяльності та ліквідації Публічного акціонерного 
товариства «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» (надалі – «Товариство»). Статут є 
правовим документом, яким керується Товариство у своїй діяльності, а також у відносинах з усіма юридичними та 
фізичними особами. 
1.2. Приватне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» (ЄДРПОУ 
05409685) є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства 
«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» (ЄДРПОУ 05409685, місцезнаходженням: 54028, 
Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81), заснованого відповідно до Установчого договору No 
ВАТ-91 від 10.12.1996 р. шляхом перетворення орендного підприємства «Миколаївський завод мастильного та 
фільтруючого обладнання» у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про 
приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в 
оренду» від 20.05.1993 р. No 57-93 та Указом Президента України «Про завдання та особливості приватизації 
державного майна у 1996 році» від 19.03.1996 р. No194/96, та зареєстрованого Виконавчим комітетом Миколаївської 
міської Ради від 17.12.1996 р., номер запису про державну реєстрацію 15221200000001865, внаслідок приведення у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 
1.3. Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» створене 
та діє згідно із Конституцією України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та 
фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в 
Україні», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими чинними актами законодавства 
України, а також положеннями цього Статуту та внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими 
локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту. 
1.4. Найменування Товариства: 
українською мовою: 
повне офіційне найменування – Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та 
фільтруючого обладнання»; 
скорочене офіційне найменування – ПАТ «МЗМФО» 
російською мовою: 
повне офіційне найменування – Публичное акционерное общество «Николаевский завод смазочного и 
фильтрующего оборудования»; 
скорочене офіційне найменування – ПАО «НЗСФО» 
За необхідності можуть вживатися також найменування Товариства на інших мовах в автентичному перекладі. 
Повне та скорочене найменування Товариства є рівнозначними. Найменування Товариства вноситься до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 
1.5. Товариство створюється без обмеження строку діяльності. 
1.6. Місцезнаходження Товариства – Україна, 54028, м. Миколаїв, вулиця Космонавтів, 81. 
 
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, набуває цивільних прав та обов'язків, відкриває рахунки в банках, від свого імені укладає угоди, 
виступає позивачем та відповідачем у судах, має печатки та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним 
кодом, бланки та печатки для окремих видів документів, товарний знак, фірмову емблему, зразки яких 
затверджуються Наглядовою радою. 
2.2. Товариство набуває майнових та особистих немайнових прав, вступає в зобов'язання, виступає в суді, 
господарському, адміністративному та третейському судах, а також у міжнародних судових органах від свого імені. 
2.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
Товариство є власником: 
майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу; 
продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; 
одержаних доходів; 
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 
2.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та 
розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано 
Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. 
2.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариство, несе Товариство. 
2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству в користування, несе власник 
майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником такого майна. 
2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. 
2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. 
2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю 
Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції,що 
обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. 

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за 
зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. 
2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. 
2.11. Товариство здатне мати такі самі цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, 
крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. 
Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. 
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право у порядку, передбаченому цим Статутом, укладати будь-які, не заборонені чинним 
законодавством, договори, контракти, у тому числі договори купівлі-продажу, найму (оренди), лізингу, підряду, 
позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вчиняти інші дії, які не суперечать чинному 
законодавству України. 
3.2. Товариство може самостійно продавати, передавати в управління, обмінювати, передавати в найм (оренду) 
або лізинг юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби 
виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати та передавати права на них іншими способами, купувати, 
брати у заставу, одержувати від уступки, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від 
юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту. 
3.3. Товариство може відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та 
іноземній валютах, та здійснювати всі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому 
законодавством порядку. 
3.4. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери, розміщувати їх в Україні та за її 
межами. Умови випуску та порядок розміщення акцій, облігацій, інших цінних паперів визначаються відповідно до 
чинного законодавства України у рішеннях про їх випуск. Товариство має право купувати і продавати інші цінні 
папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими чинним законодавством 
України. 
3.5. Товариство може отримувати та користуватися кредитами, позиками та надавати позики та кредити в 
порядку, що передбачений цим Статутом. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом 
формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не 
перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою 
третіми особами. 
3.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т. ч. створювати дочірні 
підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території 
України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та 
іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські 
товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб. Створені Товариством господарські товариства, 
підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами. Товариство 
може виступати засновником або брати участь в об'єднаннях підприємств, банків, бірж, холдингових компаніях, 
промислово-фінансових групах, союзах, асоціаціях і т. п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у 
статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб. 
Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та 
обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються у 
відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту та статутів (положень) філій, представництв та 
дочірніх підприємств, затверджених Товариством. 
3.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої 
конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з 
обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами 
Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту. 
Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну 
таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання. 
3.8. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію 
та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства 
захищаються відповідно до чинного законодавства України. 
3.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить 
чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно 
визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним 
законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснювати 
операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно 
укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів). Товариство займається реалізацією виробленої 
продукції, провадити оптову та роздрібну торгівлю, а також торгівлю шляхом відкриття фірмових магазинів. 
3.10. З урахуванням вимог чинного законодавства Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний 
розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види 
доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. 
Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий 
день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. 

3.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської 
діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. 
Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства 
України. 
3.12. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, 
чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства. 
3.13. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені 
Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту 
виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну 
відповідальність за збитки, завдані ними Товариству. 
3.14. Товариство має право вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству України. 
3.15. Товариство в своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства 
про цінні папери, про захист економічної конкуренції та податкового законодавства. Товариство дотримується інших 
вимог, встановлених законодавством, які є обов'язковими для Товариства у зв'язку зі здійсненням ним своєї 
господарської діяльності.
 
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку для наступного його розподілу між 
акціонерами Товариства; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів 
управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення 
ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максималізації ринкової капіталізації Товариства; 
побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на 
принципах відкритості та прозорості; формування ринку товарів та послуг та насичення його за рахунок розвитку 
сфери виробництва, товарообміну, впровадження нових технологій та науково-технічних розробок, 
зовнішньоекономічних зв'язків, біржової діяльності. 
4.2. Предметом діяльності Товариства є: 
виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г.; 
виробництво інших машин та устатковання загального призначення; 
оброблення та нанесення покриттів на метали; 
загальні механічні операції; 
виробництво підіймально-транспортного устаткування; 
надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів; 
виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, створення та експлуатація 
агропромислових об'єктів по виробництву та переробці зерна, олійних культур, м'яса, молока, птиці, плодоовочевої 
продукції та іншої продукції тваринництва і рослинництва; 
виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів; 
заготівля продукції сільського господарства у населення, колгоспів та радгоспів, підприємств, фермерських, 
одноосібних підприємств, підприємств і установ сільськогосподарського напрямку та переробних підприємств (у т.ч. 
готівкою) та реалізація її на договірних умовах; 
будівництво, будівельно-монтажні роботи; 
внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським та 
залізничним транспортом; 
надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; 
створення та експлуатація станцій або пунктів автосервісу; 
організація та експлуатація власних автогосподарств та автостоянок; 
виготовлення, експлуатація, прокат, фірмове та сервісне технічне обслуговування, ремонт, монтаж та 
налагодження усіх видів будівельної та землерийної техніки, дорожнього транспорту, технічного та побутового 
обладнання; 
створення будівельних потужностей та індустрії будівельних матеріалів, вкладення пайових внесків у їх 
розвиток, об'єднання та розвиток існуючих будівельних потужностей та підприємств будівельної індустрії, оренда 
діючих будівельних потужностей та виконання будівельних програм; 
промислово-громадянське будівництво, капітальний ремонт будов та споруд, виробництво будівельних 
матеріалів, здійснення окремих реставраційних, дизайнерських робіт; 
придбання, будівництво, оренда та експлуатація виробничих підприємств, підприємств торгівлі, громадського 
харчування та побутового обслуговування; 
комунальні та побутові послуги населенню, проведення сантехнічних робіт; 
виготовлення та монтаж металоконструкцій, ремонт та монтаж інженерних комунікацій; 
розробка, удосконалення, впровадження передових методів управління виробництвом; 
науково-технічні дослідження, розробка, втілення, виробництво та реалізація ресурсозберігаючих і 
безвідходних технологій; проектно-технологічні 
розробки, 
проектно-кошторисні, 
будівельно-монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи; 
організація та експлуатація готелів; 
переробка та реалізація вторинної сировини та відходів промислового та сільськогосподарського виробництва; 
створення торгової мережі, організація та експлуатація підприємств громадського харчування, кафе, барів, 
ресторанів, готелів, магазинів, кіосків, автозаправних станцій, автогосподарств (з отриманням відповідних дозволів); 

посередницька діяльність; 
користування та надання кредитів та гарантій; 
організація ринків, вистав-продаж, аукціонів, ярмарок, торгів, презентацій, конференцій та ін.; 
закупівля, заготівля, переробка і реалізація деревини та її відходів, виготовлення та реалізація пиломатеріалів, 
виробів з деревини, меблів тощо; 
виробництво та реалізація товарів широкого споживання; 
випуск продукції виробничо-технічного призначення; 
брокерська, дилерська та холдингова діяльність; 
здійснення операцій в галузі обміну, реалізації та придбання ліцензій, ноу-хау, інженерингу; 
маркетинг; 
виробництво та реалізація продукції народних промислів та ремесел; 
виготовлення, монтаж, налагодження, сервісне обслуговування засобів зв'язку, телебачення, електронно- 
механічних та інших пристроїв та обладнання, у т.ч. побутового; 
організація спортивних, культурно-масових, видовищних, кіноконцертних заходів, організація грошово-речових 
лотерей, відкриття більярдних, казино, залів гральних автоматів, спортивно-масажних салонів за порядком, 
встановленим чинним законодавством; 
художньо-оформлювальні роботи, надання послуг в галузі дизайну; 
перекладницькі послуги; 
інформаційна, консалтингова діяльність; 
відкриття та експлуатація пунктів звуко- і відеозапису; створення та поширення наукових, конструкторських 
розробок, технологій, винаходів та торгівля ними; 
організація художніх салонів, демонстраційних залів, проведення конкурсів; 
редакційна та рекламно-видавнича діяльність; 
копіювальні послуги, створення копіювальних центрів; 
розробка, виробництво, реалізація та технічне обслуговування розмножувальної, поліграфічної, побутової 
техніки, комп'ютерів та програмних засобів тощо; 
зовнішньоекономічна діяльність, що здійснюється у відповідності до законодавства України; 
торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації 
продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів (з отриманням ліцензії); 
монтаж, ремонт, і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації (з отриманням ліцензії); 
надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною 
громадян (враховуючи законодавчо встановлені обмеження та отримання ліцензії); 
будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку 
(з отриманням ліцензії); 
виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю (з отриманням ліцензії); 
створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів (з отриманням ліцензії); 
створення та утримання штемпельно-граверних майстерень (з отриманням ліцензії); 
виготовлення печаток та штампів (з отриманням ліцензії); 
виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують 
технічний захист інформації (з отриманням ліцензії); 
діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг (з отриманням ліцензії); 
виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення (з отриманням ліцензії); 
створення, придбання та використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах 
єдиної національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, які не мають виходу на мережу 
загального користування) (з отриманням ліцензії); 
збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів (з
отриманням ліцензії); 
діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах 
внутрішніх справ (з отриманням ліцензії); 
надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво та працевлаштуванні на роботу, у 
тому числі за кордоном (з отриманням ліцензії); 
здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малятка, дитячим 
будинкам, будинкам престарілих; 
здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів; 
самостійно визначати ціни і тарифи на послуги, що надаються, та на вироблену продукцію; 
пошук (розвідка) корисних копалин; 
виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, 
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 
виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого 
нагляду); 
виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів 
України); 

видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного 
фонду родовищ корисних копалин; 
видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння; 
виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння; 
виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; 
виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними 
медикаментами і препаратами; 
виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля 
пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); 
виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального 
захисту, активної оборони та їх продаж; 
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів 
негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, 
інших засобів негласного отримання інформації; 
розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, 
експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в 
галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля
криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації; 
розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних 
захисних елементів; 
розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів 
технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації; 
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і 
нафтового газу трубопроводами та його розподіл; 
постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом; 
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами; 
централізоване водопостачання та водовідведення; 
розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, 
космічних апаратів та їх складових 
частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного 
сегмента супутникових систем; 
культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного 
Переліку; 
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; 
медична практика; 
переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів; . 
ветеринарна практика; 
організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності 
з проведення азартних ігор; 
будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих 
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом; 
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом; 
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім 
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); 
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; 
надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом; 
заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів; 
збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом 
Міністрів України); 
операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 
проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка 
протипожежного стану об'єктів; 
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і 
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на 
відповідність встановленим вимогам; 

надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; 
виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт; 
виконання авіаційно-хімічних робіт; 
пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок 
масою до ЗО кілограмів; , 
туроператорська та турагентська діяльність; 
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: 
організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; 
діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні; 
діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); 
посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів; 
проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем; 
діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім 
внутрішніх водойм (ставків) господарств; 
посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника: 
виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць; 
експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; 
виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового; 
оптова торгівля насінням; 
виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи 
походження та аномалій тварин; 
проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України «Про карантин 
рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони; 
професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг; 
розроблення проектів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, 
пристосування пам'яток; 
діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами; 
діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового 
призначення, мисливських стендів; 
діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів; 
розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, 
військової зброї і боєприпасів .до неї; 
виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами та постачання теплової енергії; 
діяльність, пов'язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає 
кредитну історію; 
виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих 
хімічних джерел струму; 
розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках, 
дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах; 
інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством. 
4.3. Діяльність Товариства, здійснення якої потребує наявності відповідної ліцензії, патенту або іншого дозволу 
відповідно до чинного законодавства України, здійснюється тільки після отримання у встановленому порядку такої 
ліцензії, патенту або дозволу.
 
5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство самостійно здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних 
операцій у відповідності з чинним законодавством України. При цьому Товариство користується повним обсягом прав 
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства. 
5.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство керується Господарським Кодексом України, 
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами. 
5.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення 
окремих угод. 
5.4. Для здійснення розрахунків та з метою збереження валютних коштів Товариство відкриває в банківських 
установах валютні рахунки на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України, 
5.5. Валютна виручка зараховується на валютні рахунки Товариства і використовується ним самостійно з 
урахуванням вимог законодавства України. 
5.6. Товариство має право одержувати в іноземних фінансових установах та від інших закордонних партнерів 
валютні кредити на договірній основі. При цьому умови кредитного договору не можуть суперечити чинному 
законодавству України.
 
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал Товариства. 
6.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 14 576 117,00 (чотирнадцять 
мільйонів п'ятсот сімдесят шість тисяч сто сімнадцять гривень 00 копійок) гривень (надалі – «статутний капітал»), 

поділений на 58 304 468 (п'ятдесят вісім мільйонів триста чотири тисячі чотириста шістдесят вісім) штук простих 
іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна, що становить 100 відсотків 
статутного капіталу. 
6.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. 
6.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх 
попередніх випусків акцій. 
6.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом 
розміщення додаткових акцій. 
Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі 
приватного розміщення акцій та у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом. 
6.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом 
підвищення номінальної вартості акцій. 
6.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного 
розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. 
6.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не 
допускається. 
6.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. 
Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу 
після його збільшення розміру 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати 
на дату реєстрації змін до Статуту. 
6.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених 
Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. 
6.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 
30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією 
чи порукою, про таке рішення. 
6.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів 
після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про 
здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо 
інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. 
6.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 6.1.11. цього Статуту, до Товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед 
ним. 
6.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком 
ліквідацію Товариства. 
6.2. Резервний капітал Товариства. 
6.2.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі, що становить 15 відсотків статутного 
капіталу. 
Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок 
нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не 
може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. 
6.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного 
капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо. Чинним законодавством та Статутом 
Товариства можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. 
6.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства. 
6.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства 
та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. 
 
7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ

7.1. Статутний капітал Товариства поділений на 58 304 468 (п'ятдесят вісім мільйонів триста чотири тисячі 
чотириста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) 
гривень за 1 (одну) акцію. 
Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Усі акції Товариства є 
іменними. Акції існують виключно у бездокументарній формі. Обслуговування обігу акцій здійснюється на підставі 
договору про обслуговування емісії, укладеного між емітентом (Товариством) та депозитарієм, та на підставі 
договорів про відкриття рахунків, укладених між депонентами та зберігачем. 
Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти 
процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі. 
7.2. Товариство здійснило розміщення простих акцій. 
Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що 
належать одному акціонеру. 
Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. 
7.3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. 

7.4. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Рішення щодо емісії акцій Товариства 
приймається виключно Загальними зборами, більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
7.5. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується 
Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України. Товариство не має права розміщувати 
жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. 
7.6. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між 
Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними 
паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. 
У разі, якщо майно (цінні папери) вноситься як плата за акції, вартість такого майна повинна відповідати 
ринковій вартості цього майна, що визначається на засадах незалежної оцінки і затверджується Наглядовою радою, 
при цьому затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної 
оцінювачем. 
Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в 
оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством. 
Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для 
товариства робіт або надання послуг. 
Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. 
7.7. Право власності на акції виникає у акціонера в порядку та строки, що встановлені законодавством про 
депозитарну систему України. 
7.8. Товариство не може надавати позику для придбання його акцій (інших цінних паперів) або поруку за 
позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій (інших цінних паперів). 
7.9. Акціонер у строки та в порядку, що зазначений у проспекті емісії, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, 
на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій 
визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту 
затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою, розміщені акції мають бути повністю оплачені. 
7.10. Консолідація та дроблення акцій. 
7.10.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше 
акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. 
Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової 
номінальної вартості для кожного з акціонерів. 
7.10.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція 
конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. 
7.10.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. 
7.10.4. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині 
номінальної вартості та кількості розміщених акцій. 
7.11. Анулювання акцій. 
Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право 
анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не 
змінюючи при цьому статутний капітал. 
7.12. Привілейовані акції. 
7.12.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до 
Статуту Товариства. 
7.12.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 
(двадцяти п'яти) відсотків. 
7.12.3. Статутом Товариство може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що 
надають їх власникам різні права. 
7.12.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у 
привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу 
привілейованих акцій. 
7.13. Цінні папери Товариства. 
7.13.1. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. 
Рішення про розміщення інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, 
приймається Загальними зборами акціонерів. 
7.13.2. Оплата цінних паперів здійснюється з урахуванням пунктів 7.6., 7.8. цього розділу Статуту. 
7.14. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні 
папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
 
8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів 
відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 
8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від
господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т. ч. витрат на 
оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші 
обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях. 

8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 
створюється та поповнюється резервний капітал; 
накопичується нерозподілений прибуток; 
виплачуються дивіденди; 
покриваються збитки. 
8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із 
врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. 
8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. 
8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів. 
8.6.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну 
йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 
Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 
Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому 
законодавством порядку. 
8.6.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або
нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з 
дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 
8.6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами 
Товариства. 
8.6.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за 
простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 
законодавством порядку; 
8.6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про 
виплату дивідендів. 
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України. 
8.6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх 
виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та шляхом публікації 
відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату 
дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у 
біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. 
8.6.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, 
зазначеної у такому переліку 
8.6.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує 
їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним 
номінальним утримувачем. 
8.6.9. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та 
передбачений у рішення загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається 
у рішенні Загальних зборів Товариства. 
8.6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство 
має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до статті 68 Закону.
 
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи 
9.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України та цим Статутом. 
9.9. Права акціонерів - власників простих акцій . 
9.3.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи 
права на: 
участь в управлінні Товариством; 
отримання дивідендів; 
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 
отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми 
нормативними документами Товариства; 
проведення аудиторських та/ або спеціальних перевірок діяльності Товариства у порядку, передбаченому 
внутрішніми нормативними документами Товариства; 
обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених 
чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; 
переважне право на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; 
звернення до суду, господарського суду з заявою про визнання недійсним рішень Загальних зборів акціонерів, 
прийнятих з порушенням чинного законодавства. 
10 
9.3.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних 
зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 
9.3.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним 
законодавством України та цим Статутом. 
9.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. 
9.4.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством 
прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній 
кількості простих акцій. 
9.4.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права 
Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством 
прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 
Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, 
правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок 
реалізації зазначеного права. 
9.4.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк 
письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості 
акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством 
не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про 
продаж відповідної кількості акцій. 
9.4.4. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення 
розміщення акцій цього випуску. 
9.5. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. 
9.5.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій – кожною 
привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т. ч. 
розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі 
ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого 
класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які 
надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства. 
9.6. Обов’язки акціонерів. 
9.6.1. Акціонери зобов'язані: 
дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 
сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності; 
мати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. 
9.6.2. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий 
договір, покладаються додаткові обов’язки, у т. ч. обов’язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається 
відповідальність за недотримання умов таких договорів. Такий договір укладається в простій письмовій формі. 
Про укладення такого договору акціонери повинні протягом 10 днів з дати укладення повідомити Товариство та 
надати Товариству нотаріально посвідчену копію такого договору. 
9.7. Захист прав акціонерів - працівників Товариства. 
9.7.1. Посадові особи органів управління Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових 
відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він 
голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства 
своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. 
У разі порушення вимог, зазначених у цьому пункті Статуту посадова особа Товариства притягається до 
адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий 
договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.
 
10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ

10.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: 
Загальні збори Товариства (Загальні збори); 
Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); 
Правління Товариства (Правління); 
Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія). 
10.2. Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом 
внесення змін до Статуту Товариства. 
10.3. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, голова та 
члени Правління Товариства, голова та члени Ревізійної комісії. 
10.4. Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути народні депутати України, члени 
Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, депутати 
місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі, посадові особи органів прокуратури, суду, державної 
11 
безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами 
органів управління Товариства, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за 
крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати у Товаристві керівні посади і посади, пов’язані з 
матеріальною відповідальністю. 
10.5. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог 
законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства. 
10.6. Посадові особи органів управління Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, 
інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або 
аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства. 
10.7. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду 
(збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, 
якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є 
солідарною. 
10.8. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими 
або трудовими договорами (контрактами), укладеним з ними.
 
11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. 
11.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). 
11.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі 
рішення Наглядової ради. 
11.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
11.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, або їх представники. На 
Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник 
аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також 
представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. 
11.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення таких Зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. 
На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати 
інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 
11.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом. 
11.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані 
Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та/ або Правління Товариства. 
11.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 
11.9.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
11.9.2. Внесення змін до Статуту Товариства; 
11.9.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
11.9.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
11.9.5. Прийняття рішення про розміщення акцій; 
11.9.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
11.9.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 
11.9.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
11.9.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також 
внесення змін до них; 
11.9.10. Затвердження річного звіту Товариства; 
11.9.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
11.9.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу 
акцій, визначених статтею 68 Закону; 
11.9.13. Прийняття рішення про форму існування акцій. Передача ведення обліку прав власності на акції 
Товариства незалежному реєстратору або депозитарію; 
11.9.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 
11.9.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 
11.9.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 
11.9.17. Прийняття рішення про припинення (у т. ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком 
випадків, встановлених Законом; 
11.9.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т. ч. дострокове) їх 
повноважень; 
11.9.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії; 
11.9.20. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
12 
11.9.21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що 
є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства; 
11.9.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною 
четвертою статті 84 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і 
затвердження ліквідаційного балансу; 
11.9.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної 
комісії; 
11.9.24. Обрання комісії з припинення Товариства; 
11.9.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 
11.9.26. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 
відсотків вартості активів Товариства; 
11.9.27. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, 
у випадках, встановлених законом та цим Статутом; 
11.9.28. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом 
або чинним законодавством. 
11.10. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть 
бути передані (делеговані) іншим органам управління Товариства. 
11.11. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, зазначені у пунктах 11.9.10., 
11.9.11. та 11.9.23. цього розділу Статуту. 
11.12. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов’язково вносяться питання 
питання, зазначені у пунктах 11.9.16. та 11.9.17. цього розділу Статуту. 
11.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному 
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Збори, - 
акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення 
Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 
11.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам 
персонально особою, яка скликає Збори, рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх 
проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яке веде облік прав власності на 
акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами. 
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому 
виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів, 
додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це 
Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 
розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 11.15. цього розділу Статуту. 
11.15 Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані: 
повне найменування та місцезнаходження Товариства; 
дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення 
Загальних зборів; 
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
перелік питань, що виносяться на голосування; 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
Загальних зборів. 
11.16. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за 
місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій 
Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 
11.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів 
Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів 
– також у місці їх проведення. 
У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питання щодо обов'язкового викупу 
Товариством акцій на вимогу акціонерів (стаття 68 Закону), Товариство повинно надати акціонерам можливість 
ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 
Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів 
11.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних 
зборів (у т. ч. щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
Загальних зборів. 
13 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів, якщо вони надані з урахуванням вимог чинного 
законодавства. 
Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів 
(акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - 
акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 
15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 
чотири дні до дати проведення Загальних зборів. 
11.19. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів розміщується Товариством на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та публікації в офіційному 
друкованому органі, а також надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. 
11.20. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за умови наявності кворуму, тобто за умови 
реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. У 
випадку недосягнення кворуму Загальні збори визнаються такими, що не відбулися, і розгляд питань, зазначених у 
порядку денному, переноситься на наступні збори. 
Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для 
участі в Загальних зборах. 
11.21. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 
Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями 
на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 
11.22. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для 
голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія у кількості 3 осіб, обрана Загальними зборами. 
Підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії здійснює секретар Загальних зборів. Під час підрахунку голосів 
Лічильна комісія не враховує голоси акціонерів якщо: 
бюлетень для голосування відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній 
підпис акціонера (його представника); 
не можна зрозуміти волевиявлення акціонера; 
представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності 
чи у додатку до довіреності. 
11.23. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім 
випадків, встановлених Законом 
11.24. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 
акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 
11.25. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 11.9.2. – 11.9.7. та 11.9.22. цього розділу 
Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом. 
11.26. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 11.9.21. Статуту, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
11.27. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 
На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 
Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття 
Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх 
розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. 
11.28. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та 
підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. 
11.29. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні 
збори. 
Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється 
печаткою Товариства та підписом голови Правління Товариства. 
11.30. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: 
з власної ініціативи; 
на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності 
вчинення значного правочину; 
на вимогу Ревізійної комісії; 
на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків 
простих акцій Товариства; 
в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства. 
14 
11.31. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та 
проведення (у т. ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, 
спосіб голосування) здійснюється у порядку, передбаченому цим Статутом для скликання чергових Загальних зборів. 
11.32. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання 
позачергових Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Зборів та порядок денний 
відповідно до Закону та цього розділу не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів 
права вносити пропозиції до порядку денного. 
11.33. Детальний порядок скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, питання 
представництва акціонерів, кворуму, порядку прийняття рішень Загальними зборами та оформлення їх результатів, а 
також оскарження рішень Загальних зборів визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та 
Положенням про Загальні збори акціонерів – внутрішнім нормативним документом Товариства.
 
12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї 
компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. 
Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі 
Наглядової ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів. 
Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради та/ або 
переліку посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на 
тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення. 
12.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у складі 3 осіб, серед яких голова 
Наглядової ради, з числа фізичних осіб, що мають повну цивільну дієздатність, та/ або з числа юридичних осіб – 
акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій 
раді. Порядок діяльності представника акціонера в Наглядовій раді визначається самим акціонером. 
Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування у порядку, 
передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради 
обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Функції секретаря 
Наглядової ради може виконувати секретар Товариства, який не є членом Наглядової ради. 
Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів 
Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. У випадку, якщо після закінчення 
строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про 
обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту 
ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. 
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, цим 
Статутом, Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим 
договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства 
підписується головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, 
затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового 
договору такий договір є безоплатним. 
Члени Наглядової ради мають право на оплату (компенсацію) витрат, пов'язаних зі здійсненням своєї діяльності 
за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами 
кошторисом. 
12.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. 
12.4. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим 
Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. 
12.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
12.5.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 
12.5.2. Підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних 
зборів; 
12.5.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього 
Статуту та у випадках, встановлених Законом; 
12.5.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
12.5.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не 
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 
12.5.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
12.5.7. Прийняття рішення про придбання та подальший продаж Товариством цінних паперів (крім акцій 
Товариства); 
12.5.8. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках та у порядку, передбачених чинним 
законодавством України, при цьому затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від 
вартості, визначеної оцінювачем; 
12.5.9. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 
12.5.10. Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства; 
15 
12.5.11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення 
розміру їхньої винагороди; 
12.5.12. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 
12.5.13. Обрання та припинення повноважень голови та інших органів управління Товариства; 
12.5.14. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) 
головуючого та секретаря Загальних зборів; 
12.5.15. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг; 
12.5.16. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством (ч.2 ст. 30 Закону); 
12.5.17. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів (зг. ч. 1 ст. 35 Закону), та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону; 
12.5.18. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях 
(асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припиненні (реорганізації, ліквідації) 
Товариством інших юридичних осіб (у т. ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до 
статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств 
(товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про 
створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів 
Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи 
Товариства; 
12.5.19. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
12.5.20. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства; 
12.5.21. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
12.5.22. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
12.5.23. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
12.5.24. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що 
діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства відповідно до статті 65 Закону; 
12.5.25. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом 
та цим Статутом; 
12.5.26. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства, 
затвердження зразків товарного знаку та емблеми; 
12.5.27. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; 
12.5.28. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (у т. ч. договорів купівлі, продажу, міни, дарування, угод, 
попередніх договорів), пов'язаних з розпорядженням нерухомим майном Товариства, кредитуванням, іпотекою, 
поручительством, заставою, здачею в оренду приміщень Товариства, здачею в суборенду землі Товариства, відмовою 
від оренди земельної ділянки (як в цілому, так і частково), а також правочинів, спрямованих на зміну вартості 
нерухомого майна Товариства. 
12.5.29. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 
12.5.30. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв 
Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій 
та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, 
положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім 
документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 
12.5.31. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), 
звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств); 
12.5.32. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово- 
господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 
12.5.33. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться 
Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами 
Товариства; 
12.5.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом 
Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування. 
12.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. 
12.7. Для здійснення покладених на неї обов’язків та функцій Наглядова рада має право: 
отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію щодо діяльності Товариства, необхідну для виконання 
своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи 
16 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Правлінням відповідного запиту на 
ім’я голови Правління; 
вимагати звітів та пояснень від голови Правління та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх 
підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 
відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення 
або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України або Статуту Товариства, та може 
заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства; 
у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань 
Наглядової ради; 
вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог Статуту та цього Положення; 
у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради; 
брати участь у засіданнях Правління; 
отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів відповідно до процедури та порядку 
замовлення такої консультації; 
здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх 
завдань; 
отримувати оплату (компенсацію) витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради. 
12.8. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена 
Наглядової ради. 
12.9. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, 
зовнішнього та/або внутрішнього аудитору, на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків 
голосуючих акцій, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. 
12.10. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання 
Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов’язки Голови 
Наглядової ради. 
12.11. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення (у тому числі шляхом проведення заочного голосування 
(опитування)) передбачається Положенням про Наглядову раду – внутрішнім нормативним документом Товариства. 
12.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 
12.13. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які 
беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу 
голосів порівну голос голови Наглядової ради є вирішальним. 
12.14. Рішення Наглядової ради є обов’язковими до виконання членами Наглядової ради, головою та членами 
Правління, усiма пiдроздiлами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та 
представництв Товариства. 
12.15. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, який складається протягом п'яти днів після 
проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу визначаються Положенням про Наглядову раду. 
12.16. У випадку необхідності оперативного вирішення питання або оперативного прийняття рішення, що входить 
до компетенції Наглядової ради, головою Наглядової ради може бути прийнято рішення щодо проведення засідання 
Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішень (рішення) або питання для 
заочного голосування надсилається всім членам Наглядової ради (у тому числі електронною поштою), які повинні в 
письмовій формі сповістити щодо нього (них) свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення 
від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі поінформовані 
секретарем Наглядової ради (або за його дорученням – Правлінням Товариства) про прийняте рішення. Рішення 
приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу 
Наглядової ради. У разі розподілу голосів порівну голос голови Наглядової ради є вирішальним. 
12.17. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове 
припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
12.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я (хвороба, що зумовила 
підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль); 
у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 
у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
12.19. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) з 
ним.
 
13. ПРАВЛІННЯ

13.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, 
є Правління. 
Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. 
13.2. Правління: 
13.2.1. Готує та подає на затвердження Наглядовій раді проект стратегічного плану розвитку Товариства, готує 
оперативні плани роботи та контролює їх виконання, готує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові). 
13.2.2. Розробляє річний бюджет Товариства і подає його на погодження Наглядовою радою, розробляє у разі 
необхідності піврічні та квартальні бюджети Товариства. 
17 
13.2.3. Складає та надає на погодження Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення 
та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 
13.2.4. Організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 
13.2.5. На своїх засіданнях попередньо розглядає питання, що належать до компетенції Загальних зборів, готує ці 
питання для попереднього розгляду Наглядовою радою та/ або Загальними зборами. 
13.2.6. Вирішує питання організаційного забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення 
чергових та позачергових Загальних зборів. 
13.2.7. Готує та затверджує акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок 
та умови проведення Товариством господарської діяльності, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за 
винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 
13.2.8. Щоквартально готує звіти Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку 
Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних 
вкладень. 
13.2.9. Визначає засади оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства. 
13.2.10. Визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони. 
13.2.11. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 
13.2.12. Вирішує інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової 
ради. 
13.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом 
Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. 
13.4. Кількісний склад Правління складає 5 (п'ять) осіб. До складу Правління входять Голова Правління та 4 
(чотири) його заступника (апарат). 
Голова Правління призначається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки з правом продовження 
повноважень на новий термін. 
Члени Правління затверджуються Наглядовою радою за поданням Голови Правління. У разі, якщо голова 
Правління протягом одного місяця з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний 
склад членів Правління Товариства, Наглядова рада самостійно приймає рішення з цього питання. 
Голова та члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного 
виконання ними своїх функцій. 
Строк повноважень голови Правління починається з моменту його призначення Наглядовою радою, а саме, 
оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради. Строк повноважень членів Правління 
починається з моменту їх затвердження Наглядовою радою на відповідному засіданні Наглядової ради. 
13.5. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління та/ 
або членів Правління Товариства з наступних підстав: 
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні; 
у разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я; 
у випадку, якщо діяльність голови Правління та/ або члена Правління та її результати переконливо свідчать про 
особисту (професійну або іншу) невідповідність посадової особи займаній посаді; 
у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків члена Правління Товариства; 
у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
13.6. З головою та членами Правління укладаються контракти, яким визначаються умови здійснення ними 
власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначені контракти 
обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень 
посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Тексти зазначених 
контрактів попередньо затверджуються Наглядовою радою і підписуються від імені Товариство головою Наглядової 
ради. 
13.7. До компетенції голови Правління належить: 
13.7.1. Керування поточними справами Товариства і виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової 
ради, представництво Товариства в його відносинах з іншими юридичними особами, установами, підприємствами, 
організаціями, державними та іншими органами і організаціями, як на території Україні, так і за кордоном, ведення 
переговорів та укладання правочинів (угод, контрактів, попередніх договорів, договорів купівлі-продажу, міни, 
дарування) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, визначених Статутом), видання наказів та інших 
розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, які є обов’язковими для працівників Товариства; 
13.7.2. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 
13.7.3. Затвердження організаційної структури, положень про структурні підрозділи, штатного розпису, 
показників та проектно-кошторисні документації Товариства; 
13.7.4. Встановлення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги, що надаються Товариством; 
13.7.5. Прийняття рішення щодо одержання кредитів, іпотеки, застав (з попереднім узгодженням з Наглядовою 
радою); 
13.7.6. Затвердження інструкцій, видача довіреностей та інших документів з питань діяльності Товариства за 
винятком таких, що віднесені до компетенції інших органів управління; 
13.7.7. Відкриття та закриття поточних, валютних та інших рахунків в установах банків; 
13.7.8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в 
самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 
18 
13.7.9. Надання згоди на списання майна Товариства; 
13.7.10. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства (з урахуванням обмежень, 
встановлених цим Статутом), визначення умови та фонду оплати праці працівників Товариства, їх посадових окладів, 
застосовування до них заходів матеріального стимулювання, встановлення розмірів та строків преміювання 
працівників, а також застосовування до них заходів дисциплінарного стягнення; 
13.7.11. Визначення (конкретизування) сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; 
прийняття будь-яких інших кадрових рішень (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; 
Визначення (конкретизування) сфери компетенції, прав і відповідальності членів Правління Товариства; 
13.7.12. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; 
13.7.13. Затвердження режиму праці та відпочинку працівників Товариства, правил внутрішнього розпорядку; 
13.7.14. Розробка та подання на розгляд профспілкової організації або трудового колективу Товариства проекту 
колективного договору, підписання його від імені Правління, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих 
на себе згідно з умовами колективного договору; 
13.7.15. Вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його 
компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не 
входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 
13.7.16. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших 
юридичних осіб від імені Товариства (за погодженням з Наглядовою радою) приймати участь в органах управління 
таких юридичних осіб (у т. ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у 
голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т. ч. щодо питань про 
затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а 
також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 
13.7.17. Подає на погодження Наглядовою радою пропозиції щодо персонального складу Правління.
13.7.18. Розподіляє обов’язки між членами Правління. 
13.8. Голова Правління має право без довіреності вчиняти дії від імені Товариства. Голова Правління самостійно, 
відповідно до своєї компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджається рухомим майном та грошовими коштами 
Товариства, укладає будь-які угоди, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, дарування, позики, оренди, застави 
та інші з урахуванням обмежень визначених цим Статутом. 
Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності 
Правління з Наглядової радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції 
Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства. 
13.9. Голова Правління організовує роботу Правління, у разі виникнення необхідності прийняття колегіальних 
рішень скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління. 
13.10. Порядок скликання та проведення засідань Правління, ведення протоколів, детальний порядок призначення 
та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, інші питання їх діяльності встановлюються 
Положенням про Правління – внутрішнім нормативним документом Товариства.
 
14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають 
Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа 
фізичних осіб, які мають повну цивільну працездатність, та/ або з числа юридичних осіб – акціонерів, у складі 3 
(трьох) осіб. 
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Ревізійної комісії. 
Голова та члени Ревізійної комісії повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для 
належного виконання ними своїх функцій. 
14.2. Ревізійна комісія обирається на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів 
Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. У разі, якщо після закінчення 
строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її 
повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. 
Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення 
Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких причин. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії 
припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: 
за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні; 
набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 
смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
14.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 
голова або член Наглядової ради; 
голова або член Правління; 
особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
члени інших органів Товариства. 
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства. 
14.4. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові та/ або трудові договори, 
основні умови яких попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначених договорів 
19 
від імені Товариства їх підписує голова Наглядової ради. Голова та/ або члени Ревізійної комісії не можуть передавати 
власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином. 
14.5. До компетенції Ревізійної комісії входить: 
14.5.1. Контроль дотриманням Товариством чинного законодавства України. 
14.5.2. Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам. 
14.5.3. Винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками 
попереднього (звітного) року. 
14.5.4. Винесення на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, 
віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту 
його інтересів. 
14.6. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та 
договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. 
14.7. Члени Ревізійної комісії мають право 
ревізувати і перевіряти у Товаристві грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, 
які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, 
проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше); 
вимагати від Правління та керівників відокремлених підрозділів Товариства проведення інвентаризації 
основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей; 
пред’являти голові Правління, членам Правління та відокремленим підрозділам Товариства, що ревізуються або 
перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання 
майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів 
по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства; 
вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, 
бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого 
голосу; 
брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або 
внутрішніми положеннями Товариства, з правом дорадчого голосу; 
отримувати доступ до документів та інформації про діяльність Товариства та/ або його акціонерів (посадових 
осіб, афілійованих осіб) в межах запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових 
осіб Товариства в межах запиту, окрім інформації, що є таємною, протягом 5 днів з дати подання письмової вимоги 
про надання таких документів та інформації; 
на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; 
здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Правління та інших посадових осіб Товариства; 
у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства; 
доповідати про хід перевірок безпосередньо голові Наглядової ради Товариства; 
отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб; 
залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т. ч. аудиторів), кандидатури яких 
погоджуються Наглядовою радою, в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою; 
здійснювати аудіо та/ або відеозапис власних дій; 
у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати правоохоронні органи (та/ 
або Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів). 
14.8. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє: 
достовірність та повноту даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства за відповідний період; 
відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним 
нормативним документам; 
своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до 
встановлених правил та порядку; 
дотримання Правлінням, головою Правління та її членами наданих їм повноважень щодо розпорядження 
майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 
своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства; 
дотримання рівня цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також 
реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових 
операцій; 
зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
використання коштів фондів Товариства; 
правильність нарахування та виплати дивідендів; 
дотримання порядку оплати акцій Товариства; 
фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та 
позичкових коштів. 
14.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року 
Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних 
фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово- 
господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
14.10. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. 
Засідання проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на 3 місяці, а також перед початком перевірок та за 
20 
їх результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 2 
(двох) її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини 
членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. При розподілі голосів членів Ревізійної комісії порівну голос її 
голови є вирішальним. 
На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали 
участь у її засіданні.. 
14.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. 
Така перевірка проводиться з ініціативи голови або члена Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової 
ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 
(власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. 
14.12. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської 
діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на 
момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
 
15. АУДИТ ТОВАРИСТВА

15.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. 
15.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, 
необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. 
15.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи 
Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству. 
15.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити 
інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про 
факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під 
час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення 
фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. 
15.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), 
який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) 
самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. 
Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого 
проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на 
таку перевірку. 
15.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку 
забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру 
(акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. 
15.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій 
Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. 
15.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом 
Товариства та чинним законодавством України.
 
16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

16.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності 
на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 
Товариством. 
16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших 
видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України. 
16.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються та регулюються чинним законодавством України. 
16.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним 
законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.
 
17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим
підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в 
результаті ліквідації. 
17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому 
Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими 
актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством 
України. 
17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а 
у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади. 
17.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних 
товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. 
17.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства 
шляхом злиття або приєднання. 
17.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.