Протоколи загальних зборів 2013 - 2014 р.

 

           Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»(далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10.04.2015р.о 10-00 Реєстрація акціонерів з 08-00 до 9-30, за адресою: 54028, м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 81, 2-й поверх, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 06.04.2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання  членів лічильної комісії.
  2. Звіт органів управління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління Товариства.
  3. Затвердження річного балансу та Звіту про результати фінансової діяльності Товариства за 2014рік.
  4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014рік.
  5. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
  6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

        Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, для довірених осіб акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

        З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 54028, м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 81.Довідки за телефонами: (0512)67-41-65, факс: (0512)67-51-64. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правлінняВасильєв Олександр Iванович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

період

2013

2014

Усього активів

34509

33440

Основні засоби

32474

31418

Довгострокові фінансові Інвестиції

0

0

Запаси

1223

1437

Сумарна дебіторська заборгованість

227

347

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

18

Нерозподілений прибуток

0

0

Власний капітал

32335

30417

Статутний капітал

14576

14576

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

1889

2738

Чистий прибуток (збиток)

-1122

-1782

Середньорічна кількість акцій (шт.)

58304468

58304468

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

109

         Додаток №23