Протоколи загальних зборів 2016 - 2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання», скорочено ПАТ «МЗМФО». Місцезнаходження товариства: 54028, Миколаівська, Миколаїв, , Космонавтів, 81.

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПАТ «МЗМФО»  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО», які призначено на 14.04.2017 року о 10-00 год. за адресою: 54028, Миколаівська, Миколаїв, , Космонавтів, 81, в кабінеті керівника.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 09-00 год. 14.04.2017 року за місцем проведення Загальних зборів.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 09-45 год. 14.04.2017 року за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017 року (станом на 24-00 год.).

Проект Порядку денного (проект переліку питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішення щодо кожного з питань:

1.Обрання  Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО» та затвердження її складу.

Проект рішення:  Обрати та затвердити лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО» у наступному складі: Голова лічильної комісії - Родіонова Вікторія Євгенівна; Члени лічильної комісії - Долгова Вiкторiя Анатолiївна, Арутюнян Людмила Афанасіївна.

    2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «МЗМФО».

    Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової Ради ПАТ «МЗМФО» щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії при видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня своє прізвище та ініціали, свій підпис та дату.

   3. Прийняття рішення з питань порядку денного проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО». Затвердження  регламенту зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

4. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО».

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО» Ткачук Олег Миколайович, секретарем Родіонова Вікторія Євгенівна.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік.

6.  Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік, задовільною.

7. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік, визнати задовільною.

8.  Затвердження  балансу  та звіту про фінансові результати ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПАТ «МЗМФО» за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) ПАТ «МЗМФО» за підсумками роботи за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити фінансовий результат діяльності ПАТ «МЗМФО»за підсумками роботи за 2016 рік  у сумі 0 (нуль) тис. грн.

10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «МЗМФО». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «МЗМФО». Уповноважити голову загальних зборів (Ткачук Олег Миколайович) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «МЗМФО». Прийняти рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР стосовно реєстрації нової редакції статуту ПАТ «МЗМФО» та виправлення інформації стосовно розміру статутного капіталу.

11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) ПАТ «МЗМФО».

Проект рішення: Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) ПАТ «МЗМФО»

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Волощенко Олександр Юрійович - голова, Сидорчук Віталій Станіславович, Діхтяренко Микола Григорович, ,

13. Обрання членів Наглядової Ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради на безоплатній основі та уповноважити Директора Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора).

Проект рішення: Відкликати з членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства: Радченко Володимир Григорович - голова, Кравцова Марія Олексіївна, Маташньов Андрій Олександрович - члени.

16. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора).

 

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на річних загальних зборах акціонерів товариства, від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14.04.2017 року за адресою: 54028, Миколаівська, Миколаїв, , Космонавтів, 81 у робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год., (кабінет керівника), а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шляхом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 54028, Миколаівська, Миколаїв, , Космонавтів, 81. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів та рішеннями з питань порядку денного є Голова правління ПАТ «МЗМФО» Васильєв Олександр Iванович. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України на право участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «МЗМФО».

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного річних загальних зборів акціонерів (проекту переліку питань, що виносяться на голосування), розміщена на власному веб-сайті ПАТ «МЗМФО»: http://www.nzsfo.com.ua/ru/.

Довідки за телефоном: 0505327570.

Наглядова рада ПАТ «МЗМФО». Голова правління Васильєв Олександр Iванович

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника, період: (2016/2015) Усього активів 32073/32142; Основні засоби, ост. Вартість 29271/30333; Довгострокові фінансові Інвестиції 0/0; Запаси 1603/1273; Сумарна дебіторська заборгованість 911/269; Грошові кошти та їх еквіваленти -16/73; Нерозподілений прибуток 0/0; Власний капітал 27551/29220; Статутний капітал 14576/14576; Довгострокові зобов'язання 0/0; Поточні зобов'язання 4069/2578; Чистий прибуток (збиток) 1669/1197; Середньорічна кількість акцій (шт.) 58304468/58304468; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0/0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 79/84.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомості НКЦПФР №50 від 15.03.2017.