Повідомлення про загальні збори акціонерів та протокол загальних зборів акціонерів на попередній рік

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2019 рік

 

Повiдомлення 2019

Ключ

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018 рік

Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 54028, Миколаівська область, місто місто Миколаїв, , вулиця Космонавтів, 81, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 30.04.2018року о 10-00годині за адресою: 54028, м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 81, актова зала, б/н. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09-00, закінчення реєстрації – о 09-45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 24.04.2018р. На дату повідомлення про проведення зборів: загальна кількість акцій у випуску товариства - 58304468шт., кількість голосуючих акцій - 51923687шт.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.  

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Родіонова Вікторія Євгенівна- Голова Лічильної комісії, Долгова Вiкторiя Анатолiївна, Арутюнян Людмила Афанасіївна.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: На загальних зборах Товариства бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії цих загальних зборів та круглою печаткою Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства: Ткачук Олег Миколайович– голова загальних зборів, Родіонова Вікторія Євгенівна- секретар загальних зборів.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:Загальні збори Товариства проводити у порядку, визначеному Статутом та положенням про Загальні збори Товариства. Протокол загальних зборів Товариства підписується головою та секретарем цих загальних зборів.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік, задовільною.

7. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) ПАТ «МЗМФО»за 2017 рік, визнати задовільною.

8.  Затвердження  балансу  та звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2017 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника товариства (Голова правління) на підписання нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію. Затвердження їх в новій редакції. Уповноваження особи на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію. Затвердити їх в новій редакції. керівника товариства (Голова правлінняВасильєв Олександр Iванович)посвідчити внутрішні Положення Товариства..

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу наглядової ради (Волощенко Олександр Юрійович - голова, Сидорчук Віталій Станіславович, Діхтяренко Микола Григорович, Волощенко Дмитро Олександрович, Савченко Сергiй Iгорович)

13. Обрання членів Наглядової Ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії (Ревізора) (Гречко Вiра Олександрiвна, Савчук Олександр Олександрович, Шевченко Дмитро Тарасович, ,

16. Обрання членів Ревізійної комісії.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.nzsfo.com.ua, https://smida.gov.ua/db/participant/05409685. Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за місцезнаходженням товариства, кабінет керівника (б/н) , щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правлінняТовариства Васильєв Олександр Iванович. Довідки за телефоном 0505327570.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним  Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання  та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, визначених  ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн): Найменування показника, Період (звітний/попередній): Усього активів 31274/32091; Основні засоби (за залишковою вартістю) 28568/29271; Запаси 1477/1603; Сумарна дебіторська заборгованість 1477/1603; Гроші та їх еквіваленти 108/2; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11749/-11118; Власний капітал 26920/27551; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 14576/14576; Довгострокові зобов'язання і забезпечення 248/453; Поточні зобов'язання і забезпечення 4106/4087; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 631/1669; Середньорічна кількість акцій (шт.) 58304468/58304468; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0/0    

 

Протокол №1

річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

(ПАТ «МЗМФО»)

 

Дата складання протоколу: 14.04.2017року.

Місце проведення річниих загальних зборів: 54028, м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 81, кабінет керівника.

Вид зборів: річні

Дата проведення зборів: 14.04.2017року.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників: 09-0014.04.2017року.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників: 09-4514.04.2017року.

Час відкриття зборів: 10-00.00 год.

Час закриття зборів: 12год.

Реєстрацію акціонерів та їх представників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»здійснила Реєстраційна комісія, яка призначена рішенням Наглядової Ради (Протокол №27/03/17засідання Наглядової Ради від 27.03.2017р.) у наступному складі: Родіонова Вікторія Євгенівна, Ткачук Олег Миколайович.

      До початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників, відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням членів Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії обрано Родіонова Вікторія Євгенівна. (Протокол №1 засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії від 14.04.2017р., додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «МЗМФО»складено станом на 10.04.2017року (24.00).

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів станом на 10.04.2017(24.00), загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів 1326осіб, які у сукупності володіють 58304468шт. простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій емітента.

На дату складання Переліку акціонерів станом на 10.04.2017року (24.00), на рахунку в цінних паперах ПАТ «МЗМФО»не обліковується викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів станом на 10.04.2017року (24.00), кількість голосуючих простих іменних акцій, відносно яких визначається кворум, становить 51923847шт.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 4акціонер(ів) та належним чином уповноважених представників акціонерів, які у сукупності володіють 51106776шт. простими іменними акціями ПАТ «МЗМФО», у тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначені кворуму 51106776шт. та відповідає 51106776голосів, що становить 98,42640512% голосуючих акцій ПАТ «МЗМФО»(від загальної кількості голосів, які враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента) (Протокол №2 засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів та належним чином уповноважених представників акціонерів та наявність кворуму від 14.04.2017, додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Протягом реєстрації видано 4комплект(ів) бюлетенів для голосування.

     Акціонери (представники акціонерів) зареєстровані для участі у річних Загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум є для прийняття рішення за всіма питаннями порядку денного, збори вважаються правомочними.

Відповідно до ч. 1 ст. 43. Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування відповідає вимогам ст. 43. Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової Ради ПАТ «МЗМФО»(Протокол №27/03/17засідання Наглядової Ради від 27.03.2017р.).

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою Радою ПАТ «МЗМФО»(Протокол №27/03/17засідання Наглядової Ради від 27.03.2017р.) у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Родіонова Вікторія Євгенівна; Долгова Вiкторiя Анатолiївна,.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол №20/02/17засідання Наглядової Ради від 20.02.2017р. та Протокол №27/03/17засідання Наглядової Ради від 27.03.2017р.) затверджено наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО», призначених на 14.04.2017року:

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання  Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»та затвердження її складу.

    2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «МЗМФО».

   3. Прийняття рішення з питань порядку денного проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО». Затвердження  регламенту зборів.

4. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО».

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

6.  Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

7. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.

8.  Затвердження  балансу  та звіту про фінансові результати ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) ПАТ «МЗМФО»за підсумками роботи за 2016 рік.

10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «МЗМФО». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) ПАТ «МЗМФО».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

13. Обрання членів Наглядової Ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора).

16. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора).

 

По першому питанню порядку денного

1. Обрання  Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»та затвердження її складу.

Надійшла пропозиція:  Обрати та затвердити лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»у наступному складі: Голова лічильної комісії - Родіонова Вікторія Євгенівна; Член лічильної комісії - Долгова Вiкторiя Анатолiївна,.

У відповідності до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії запропоновано здійснити Тимчасовою лічильною комісією, яка сформована Наглядовою радою ПАТ «МЗМФО»(Протокол №27/03/17засідання Наглядової Ради від 27.03.2017р.).

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

 

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Обрати та затвердити лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»у наступному складі: Голова лічильної комісії - Родіонова Вікторія Євгенівна; Член лічильної комісії - Долгова Вiкторiя Анатолiївна,.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосування з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

 

По другому питанню порядку денного

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «МЗМФО».

Надійшла пропозиція:  Затвердити рішення Наглядової Ради ПАТ «МЗМФО»щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії при видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня своє прізвище та ініціали, свій підпис та дату.

 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

 

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити рішення Наглядової Ради ПАТ «МЗМФО»щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії при видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня своє прізвище та ініціали, свій підпис та дату.

 

По третьому питанню порядку денного

3. Прийняття рішення з питань порядку денного проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО». Затвердження  регламенту зборів.

Надійшла пропозиція:  Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

 

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

 

По четвертому питанню порядку денного

4. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО».

Надійшла пропозиція:   Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»Ткачук Олег Миколайович, секретарем Родіонова Вікторія Євгенівна.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

 

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО»Ткачук Олег Миколайович, секретарем Родіонова Вікторія Євгенівна.

 

По п’ятому питанню порядку денного

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Надійшла пропозиція:    Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік.

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік.

 

По шостому питанню порядку денного

6.  Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Надійшла пропозиція:     Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік, задовільною.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

 

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік, задовільною.

 

По сьомому питанню порядку денного

7. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік, визнати задовільною.

 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік, визнати задовільною.

 

По восьмому питанню порядку денного

8.  Затвердження  балансу  та звіту про фінансові результати ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік.

 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПАТ «МЗМФО»за 2016 рік.

 

 

По дев’ятомому питанню порядку денного

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) ПАТ «МЗМФО»за підсумками роботи за 2016 рік.

Надійшла пропозиція: Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

По десятому питанню порядку денного

10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «МЗМФО». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Надійшла пропозиція: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «МЗМФО». Уповноважити голову загальних зборів (Ткачук Олег Миколайович) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «МЗМФО». Прийняти рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР стосовно реєстрації нової редакції статуту ПАТ «МЗМФО»та виправлення інформації стосовно розміру статутного капіталу.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «МЗМФО». Уповноважити голову загальних зборів (Ткачук Олег Миколайович) та секретаря (Родіонова Вікторія Євгенівна) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «МЗМФО». Прийняти рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР стосовно реєстрації нової редакції статуту ПАТ «МЗМФО»та виправлення інформації стосовно розміру статутного капіталу.

 

По одинадцятому питанню порядку денного

11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) ПАТ «МЗМФО».

Було запропоновано: Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) ПАТ «МЗМФО»

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) ПАТ «МЗМФО»

 

По дванадцятому питанню порядку денного

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Було запропоновано: припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Волощенко Олександр Юрійович - голова, Сидорчук Віталій Станіславович, Діхтяренко Микола Григорович, ,

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Волощенко Олександр Юрійович - голова, Сидорчук Віталій Станіславович, Діхтяренко Микола Григорович, ,

 

По тринадцятому питанню порядку денного

13. Обрання членів Наглядової Ради.

Було запропоновано: обрати наглядову раду в наступному складі:

Діхтяренко Микола Григорович

Волощенко Олександр Юрійович

Сидорчук Віталій Станіславович

Волощенко Дмитро Олександрович

Савченко Сергій Ігорович

 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За кандидатуру Діхтяренко Микола Григорович " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

"За кандидатуру Волощенко Олександр Юрійович " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

За кандидатуру Сидорчук Віталій Станіславович " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

За кандидатуру Волощенко Дмитро Олександрович " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

За кандидатуру Савченко Сергій Ігорович " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

обрати наглядову раду на строк до наступних річних зборів в наступному складі:

Діхтяренко Микола Григорович

Волощенко Олександр Юрійович

Сидорчук Віталій Станіславович

Волощенко Дмитро Олександрович

Савченко Сергій Ігорович

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Надійшла пропозиція: Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради на безоплатній основі та уповноважити Директора Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради на безоплатній основі та уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

 

 

По п'ятнадцятому питанню порядку денного

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора).

Надійшла пропозиція: Відкликати з членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства: Радченко Володимир Григорович - голова, Кравцова Марія Олексіївна, Маташньов Андрій Олександрович - члени.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили:

Відкликати з членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства: Радченко Володимир Григорович - голова, Кравцова Марія Олексіївна, Маташньов Андрій Олександрович - члени.

 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного

16. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора).

Було запропоновано: обрати Ревізійну комісію в наступному складі:

Гречко Віра Олександрівна

Савчук Олександр Олександрович

Шевченко Дмитро Тарасович

 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За кандидатуру Гречко Віра Олександрівна " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

"За кандидатуру Савчук Олександр Олександрович " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

"За кандидатуру Шевченко Дмитро Тарасович " – 51106776голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

"Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

 

Вирішили: обрати Ревізійну комісію строком на 3 роки в наступному складі:

Гречко Віра Олександрівна

Савчук Олександр Олександрович

Шевченко Дмитро Тарасович

 

 

 

 

Голова зборів повідомив про розгляд річними загальними зборами акціонерів ПАТ «МЗМФО»всіх питань порядку денного та прийняття по цим питанням відповідних рішень.

 

Від акціонерів та представників акціонерів питань, зауважень та будь-яких заяв щодо проведеного голосування й інших питань, пов’язаних з проведенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗМФО», не поступило.

 

Голова зборів звернувся до акціонерів із заключною промовою, в якій подякував за участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «МЗМФО»та об’явив річні загальні збори акціонерів закритими.

 

Голова зборів                                  ___________________                 /Ткачук Олег Миколайович/

Секретар зборів                              ___________________                 /Родіонова Вікторія Євгенівна/