Особлива iнформацiя правлiння

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

 

Голова правлiння

 

 

 

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

11.04.2016

(дата)

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

12.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua

в мережі Інтернет

12.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.04.2016

припинено повноваження

член наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена наглядової ради Дiхтяренко Миколи Григоровича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 10.04.2015р.

07.04.2016

припинено повноваження

член наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена наглядової ради Волощенко Олександра Юрiйовича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013р.

07.04.2016

припинено повноваження

член наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена наглядової ради Сидорчука Вiталiя Станiславовича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття особистих даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013р.

07.04.2016

обрано

член наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена наглядової ради Дiхтяренко Миколу Григоровича зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – голова правлiння ПАТ "МЗМФО", член наглядової ради ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена наглядової ради Волощенко Олександра Юрiйовича зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член наглядової ради ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена наглядової ради Сидорчука Вiталiя Станiславовича зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член наглядової ради ПАТ "МЗМФО", технiчний директор ТОВ "ТД "ЗФО".

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Радченко Володимир Григорович

 

0.00017

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Радченко Володимир Григорович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,00017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Кравцова Марiя Олексiївна

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Кравцова Марiя Олексiївна. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Маташньов Андрiй Олександрович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Маташньов Андрiй Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Маташньов Андрiй Олександрович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Маташньов Андрiй Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Радченко Володимир Григорович

 

0.00017

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена ревiзiйної комiсiї Радченко Володимир Григорович зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,00017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Кравцова Марiя Олексiївна

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена ревiзiйної комiсiї Кравцова Марiя Олексiївна зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року.. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Маташньов Андрiй Олександрович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена ревiзiйної комiсiї Маташньов Андрiй Олександрович зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року.. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗМФО".