Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

Миколаївська обл.., Ленінський район, 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05409685

1.5. Міжміський код та телефон емітента

0512674165

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

15221200000001865

1.7. Дата державної реєстрації

15.04.2013

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

36046

44277

Основні засоби (за залишковою вартістю)

33529

35965

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

1270

1591

Сумарна дебіторська заборгованість

252

604

Грошові кошти та їх еквіваленти

98

888

Власний капітал

24093

23906

Статутний капітал

14576

14576

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-5212

1714

Довгострокові зобов'язання

0

350

Поточні зобов'язання

2304

3566

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

58304468

58304468

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

33457

40196

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.

Загальні збори акціонерів - вищий орган товариства. Наглядова рада ПАТ «МЗМФО». Правління ПАТ «МЗМФО» - виконавчий орган товариства. Ревізійна комісія ПАТ «МЗМФО».

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова правлiння - Дiхтяренко Микола Григорович. Рiк народження – 1949. Освiта – Вища. Керує роботою Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Секретар правлiння - Долгова Вiкторiя Анатоліївна. Рiк народження 1976. Освiта Вища. Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Члени правлiння:

Волков Володимир Іванович. Рiк народження 1954. Освiта Вища. Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Майгур Анатолiй Володимирович. Освiта Середньо-технiчна. Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Вартiк Вячеслав Федорович. Рiк народження-1957, Освiта-Вища. Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Голова наглядової ради - Волощенко Олександр Юрійович. Рiк народження-1963. Освiта-Вища. Керує роботою Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Заступник голови наглядової ради - Сидорчук Вiталiй Станіславович. Рiк народження-1971. Освiта-Вища. Допомагає головi Наглядової ради, а пiд час його вiдсутностi - виконує функцiї Голови. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Секретар наглядової ради - Ганькевич Борис Анатолійович. Рiк народження-1938, Освiта-Вища, Веде дiловодство, книгу протоколiв, iншi документи Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Голова ревiзiйної комiсiї - Радченко Володимир Григорович. Рiк народження-1952, Освiта-Вища,Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможності, лiквiдностi активiв, виявлення резервів для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ВАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Інформація про засновників емітента.

Засновником ПАТ «МЗМФО» є держава України в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області.

4. Інформація про цінні папери емітента

1. Вид паперу – Акції. Форма випуску – Іменні. Тип – Іменні прості. Кількість – 58304468.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

У 2007 році відбулася зміна реєстратора «ВРК «Корта плюс» код за ЄДРПОУ 32720240 на  ТОВ «РК «Корта-Миколаїв» код за ЄДРПОУ 35218235.

27 липня 2007р. Правління та Наглядова рада ВАТ МЗМФО на позачерговому засіданні прийняли рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, через недосягнення згоди щодо тарифів реєстратора на ведення системи реєстру. Розірваний Договір №0/60 від 24.11.2003р. Укладений Договір №68/В від 30.07.2007р. Акт прийому-передачі реєстру №б/н від 30.07.2007р. Сторони акту прийому-передачі системи реєстру: ТОВ «ВРК «КОРТА плюс», ТОВ «РК «Корта-Миколаїв», ВАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання».

08.07.2008р. Загальні збори акціонерів ВАТ МЗМФО затвердили нового реєстратора – ТОВ «РК «Корта-Миколаїв» та умови Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 28.05.2010 р. загальними зборами прийнято рішення про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №68/В від 30.07.2007р., укладеного з ТОВ «РК «Корта-Миколаїв».

 

6. Інформація про загальні збори

29.03.2013р. проведено чергові загальні збори.

1. Обрання  членів лічильної комісії. 2. Звіт органів управління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління Товариства. 3. Затвердження річного балансу та Звіту про результати фінансової діяльності Товариства за 2012 рік. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік. 5. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

Дата виплати дивідендів

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

Опис

Дивіденди не нараховувались

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторську перевірку здійснило Аудиторська фірма "Голв-Аудит". 56001, Миколаївська обл., Центральний р-н, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 62; Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0880, видане АПУ  рішенням №98 від 26.01.2001р., Рішенням АПУ №224 від 23.12.2010р. термін дії свідоцтва продовжено до 23.12.2015р.

Аудитор висловлює обгрунтовану невпевненiсть що до дiй Товариства при здiйсненнi переоцiнки необоротних активiв. Важливим чинником наявностi сумнiвiв аудитора є рiшення керiвництва не залучати незалежного оцiнщика до здiйснення переоцiнки необоротних активiв. В зв'язку з обмеженням часу проведення перевiрки та її обсягу аудитор не мав пiдстав для сумнiву про необхiднiсть переоцiнки та її результати в суттєвих аспектах.

Ми не спостерiгали за iнвентарiзацiєю наявних основних засобiв та запасiв станом на 31.12.2012 р. оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами для проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Через характер облiку основних засобiв та запасiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть активiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Нашi висновки формувалися на пiдставi данних iнвентарiзацiї станом на 31.12.2012р.

Товариство не вiдображає у фiнансовiй звiтностi вплив вiдстрочених податкiв.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки"Фiнансова звiтнiсть ПАТ "МЗМФО" на 31 грудня 2012.: Звiт про фiнансовий стан, Звiт про сукупний прибуток, Звiт про змiни в капiталi, Звiт про рух грошових коштiв за рiк та Примiтки складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 23.04.2013р.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Голова правлiння

 

 

 

Дiхтяренко Микола Григорович

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2013

(дата)